پژوهش های تولید گیاهی, دوره (27), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (19-39)

عنوان : ( تجزیه عاملی کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و عملکرد در کنجد ) Sesamum indicum L. ) تحت تأثیر کاربرد نیتروژن و نهاده های بوم سازگار در شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: محسن جهان , محمد بهزاد امیری , نگار ناصری , میلاد صالح آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواد و روش ها: این پژوهش در سال زراعی 95 - 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کرت های خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سطوح آبیاری ) 50 و 100 درصد نیاز آبی( در کرت های اصلی و تیمارهای تغذیه ای شامل 1 کاربرد - 75 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص به علاوه 80 کیلوگرم سوپرجاذب رطوبت، 2 کاربرد - 80 کیلوگرم در هکتار هیدروژل سوپرجاذب رطوبت به علاوه کاربرد توأم 6 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و یک میلی مولار اسید سالیسیلیک 3 کاربرد توأم - 6 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و یک میلی مولار اسید سالیسیلیک به علاوه کاربرد 75 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص 4 کاربرد توأم - 6 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و یک میلی مولار اسید سالیسیلیک به علاوه 75 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص به علاوه 80 کیلوگرم سوپرجاذب رطوبت و 5 شاهد در کرت - های فرعی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج آزمایش نشان داد که بیش ترین عملکرد دانه ) 1672 کیلوگرم در هکتار( با تأمین 100 درصد نیاز آبی و در تیمار کاربرد هم زمان نیتروژن، سوپرجاذب، اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک به دست آمد. نقش اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک در بهبود بیش تر صفات مورد مطالعه بسیار محسوس بود، به طوری که عملکرد دانه، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و کارآیی مصرف آب به ترتیب 22 ، 31 ، 30 و 21 درصد در تیمارهای دارای اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بیش تر از تیمارهای بدون این دو نهاده بود. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، متغیرها به دو عامل تجزیه شده و عامل اول 59 درصد از واریانس متغیرها را تبیین کرد. عامل اول شامل متغیرهای عملکرد دانه، وزن دانه در بوته، سرعت رشد محصول، نیتروژن و فسفر خاک و کارآیی مصرف آب و عامل دوم به متغیرهای عملکرد ماده خشک، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ و pH خاک تعلق گرفت.

کلمات کلیدی

, اسید هیومیک, سوپرجاذب رطوبت, شاخص سطح برگ, کم آبیاری, نهاده بوم سازگار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080134,
author = {جهان, محسن and محمد بهزاد امیری and نگار ناصری and میلاد صالح آبادی},
title = {تجزیه عاملی کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و عملکرد در کنجد ) Sesamum indicum L. ) تحت تأثیر کاربرد نیتروژن و نهاده های بوم سازگار در شرایط تنش خشکی},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2020},
volume = {27},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-2050},
pages = {19--39},
numpages = {20},
keywords = {اسید هیومیک، سوپرجاذب رطوبت، شاخص سطح برگ، کم آبیاری، نهاده بوم سازگار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه عاملی کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و عملکرد در کنجد ) Sesamum indicum L. ) تحت تأثیر کاربرد نیتروژن و نهاده های بوم سازگار در شرایط تنش خشکی
%A جهان, محسن
%A محمد بهزاد امیری
%A نگار ناصری
%A میلاد صالح آبادی
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2020

[Download]