علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره (19), شماره (5), سال (2017-7) , صفحات (252-263)

عنوان : ( حذف یون‌های فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با استفاده از جاذب نانوحفره 48-MCM و اصلاح شده 48-MCM-2N )

نویسندگان: هادی وطن دوست , حبیب اله یونسی , زهرا مهربان , آوا حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: در این مطالعه،جاذب سیلیکاته نانو­حفره تحت عنوان MCM-48 با مساحت سطح بالایی تهیه شد و جهت افزایش ظرفیت جذب فلزات سنگین با استفاده از آمینو­پروپیل ­تری­ متوکسی­ سیلان اصلاح گردید. جاذب‌های سیلیکاته از جمله جاذب­ های موثر در جذب فلزات سنگین هستند. روش بررسی: حذف یون‌های فلزی کادمیوم و سرب از محلول­های آبی توسط MCM-48 و جاذب نانو­حفره اصلاح شده NH2-MCM-48 در سیستم ناپیوسته بررسی شد. اثر متغیرهای مقدار جاذب، pH محلول، زمان تماس و غلظت اولیه محلول مورد مطالعه قرار گرفت. داده ­های آزمایش با استفاده از همدمای لانگمایر و فرندلیخ و با آنالیز رگرسیون غیر خطی، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: حداکثر ظرفیت جذب نانو­حفره اصلاح شده NH2-MCM-48 برای کادمیوم و سرب به ترتیب 62.07 و 108.16 میلی گرم بر گرم به دست آمد. تغییر در میزان هر یک از متغیرها منجر به تغییر در میزان ظرفیت جذب جاذب شد. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که عامل دار کردن نانو­حفره MCM-48 با گروه عاملی آمین و تهیه NH2-MCM-48 باعث افزایش چشم‌گیر ظرفیت جذب یون‌های فلزی کادمیوم و سرب از محلول ­های آبی می شود و این ترکیب می‌تواند به عنوان یک جاذب موثر در جذب یون‌های فلزی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, 8-MCM-2NH, کادمیوم, سرب, جاذب, حذف.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080145,
author = {هادی وطن دوست and حبیب اله یونسی and زهرا مهربان and حیدری, آوا},
title = {حذف یون‌های فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با استفاده از جاذب نانوحفره 48-MCM و اصلاح شده 48-MCM-2N},
journal = {علوم و تکنولوژی محیط زیست},
year = {2017},
volume = {19},
number = {5},
month = {July},
issn = {1563-4809},
pages = {252--263},
numpages = {11},
keywords = {8-MCM-2NH، کادمیوم، سرب، جاذب، حذف.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حذف یون‌های فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با استفاده از جاذب نانوحفره 48-MCM و اصلاح شده 48-MCM-2N
%A هادی وطن دوست
%A حبیب اله یونسی
%A زهرا مهربان
%A حیدری, آوا
%J علوم و تکنولوژی محیط زیست
%@ 1563-4809
%D 2017

[Download]