پدافند الکترونیکی و سایبری, دوره (8), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (35-49)

عنوان : ( مدل‌سازی و حل بهینه مسأله تخصیص و ‌زمان‌بندی حسگر- سلاح/تهدید به‌صورت یکپارچه با الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر GRASP )

نویسندگان: رضا قربانی صابر , محمد رنجبر , سعید بلوچیان , احمد ایزدی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در نبرد‌ها استفاده از سامانه‌های هوشمند بسیار متداول شده است. در همین راستا سلاح­های هوشمند کاربرد فراوانی پیدا کرده‌اند که عمدتاً وابسته به حسگر هستند. تطابق حسگر با سلاح و تهدید یا به اختصار تخصیص حسگر-سلاح/تهدید یکی از چالش­های صحنه نبرد و در زمره‌ مسائل بهینه­سازی تخصیص منابع پیچیده است به گونه­ای که نتیجه نبرد­های پیشرفته امروزه تا حد زیادی وابسته به استفاده هوشمندانه از حسگرها و سلاح­های موجود برای افزایش تأثیرآنهاست. در این مقاله مسأله حسگر-سلاح/تهدید به‌صورت یکپارچه مدل‌سازی شده است. مدل ارائه شده به دنبال حداکثر نمودن تخریب تهدیدها در یک افق زمانی مشخص و با رعایت محدودیت‌های عملیاتی می‌باشد. برای حل مدل از نرم‌افزار CPLEX استفاده شده است. همچنین یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر GRASP برای حل مساله توسعه داده شده است. در پایان، با استفاده از تعدادی نمونه مساله که به‌صورت تصادفی ساخته شده ­اند، نتایج پیاده‌سازی کلیه روش‌ها ارائه و مقایسه شده‌اند.

کلمات کلیدی

, تخصیص منابع, زمان‌بندی, حسگر- سلاح/تهدید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080153,
author = {قربانی صابر, رضا and رنجبر, محمد and سعید بلوچیان and احمد ایزدی پور},
title = {مدل‌سازی و حل بهینه مسأله تخصیص و ‌زمان‌بندی حسگر- سلاح/تهدید به‌صورت یکپارچه با الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر GRASP},
journal = {پدافند الکترونیکی و سایبری},
year = {2020},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-4347},
pages = {35--49},
numpages = {14},
keywords = {تخصیص منابع، زمان‌بندی، حسگر- سلاح/تهدید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌سازی و حل بهینه مسأله تخصیص و ‌زمان‌بندی حسگر- سلاح/تهدید به‌صورت یکپارچه با الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر GRASP
%A قربانی صابر, رضا
%A رنجبر, محمد
%A سعید بلوچیان
%A احمد ایزدی پور
%J پدافند الکترونیکی و سایبری
%@ 2322-4347
%D 2020

[Download]