آموزه های قرآنی, دوره (17), شماره (31), سال (2019-9) , صفحات (153-178)

عنوان : ( رابطه «عبد و ربّ» به مثابه یک راهکار تربیت اخلاقی )

نویسندگان: وحید خاصیان سرابی , غلامرضا رئیسیان , منصور معتمدی , علی اسدی اصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تربیت اخلاقی یکی از موضوعات ارزشمندی است که مکاتب گوناگون با رویکردهای مختلف به آن پرداخته‌اند. قرآن کریم نیز با توجه به مبانی و اهداف این موضوع از منظر خود، راهکارهایی را برای تربیت اخلاقی ذکر کرده است. در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی ـ تحلیلی، به تبیین رابطۀ عبد و ربّ در قرآن پرداخته و آن را به عنوان یک راهکار تربیت اخلاقی مطرح کند. بر اساس این تحقیق، پذیرش رابطۀ عبد و ربّ به عنوان اساسی‌ترین رابطۀ انسان و خدا از طرف انسان، به تربیت اخلاقی او منجر می‌شود. تبیین این مطلب را باید در مؤلفه‌های به دست‌آمده از رابطه عبد و ربّ مثل مالکیت، تربیت‌کننده، تدبیرگر، حکم‌کننده بر اساس علم و حکمت، قدرت مطلق ربّ و دعا کردن و اطاعت محض عبد و نمودهای این اطاعت و همچنین ثمرۀ این رابطه یعنی تقوا پیگیری کرد. لذا قرآن بر اساس رابطۀ عبد و ربّ، برای پذیرش این رابطه از طرف انسان و در نتیجه تربیت اخلاقی او، روش‌هایی مانند اثبات ربوبیت خداوند و عبد بودن انسان برای متربی، توجه دادن متربی به مظاهر ربوبیت خداوند در هستی و جان آدمی و دعوتِ متربی به تقوا بر اساس رابطۀ عبد و ربّ را به کار برده است.

کلمات کلیدی

, تربیت اخلاقی, عبد و ربّ, عبد, ربّ, تقوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080167,
author = {خاصیان سرابی, وحید and رئیسیان, غلامرضا and معتمدی, منصور and اسدی اصل, علی},
title = {رابطه «عبد و ربّ» به مثابه یک راهکار تربیت اخلاقی},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2019},
volume = {17},
number = {31},
month = {September},
issn = {2251-9378},
pages = {153--178},
numpages = {25},
keywords = {تربیت اخلاقی; عبد و ربّ; عبد; ربّ; تقوا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه «عبد و ربّ» به مثابه یک راهکار تربیت اخلاقی
%A خاصیان سرابی, وحید
%A رئیسیان, غلامرضا
%A معتمدی, منصور
%A اسدی اصل, علی
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2019

[Download]