علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره (21), شماره (12), سال (2020-2) , صفحات (147-163)

عنوان : ( ارزیابی خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد، در راستای مدیریت محیط زیست پایدار )

نویسندگان: صدیقه ملکی , رضا پوزشی , علیرضا کریمی , محسن شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: وجود تغییرات مکانی در خصوصیات خاک امری طبیعی می‌باشد و شناخت این تغییرات به ویژه در فضای سبز جهت برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت امری اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر، با افزایش نیاز جوامع به جابه‌جایی، ارتباطات و استفاده از وسایل نقلیه، روز به روز افزایش یافته است که خودروها عموما منابع اصلی تولید آلاینده‌های فلزات سنگین در شهرها هستند. هدف از این پژوهش، ارزیابی محدودیت‌های فیزیکی و شیمیایی خاک فضای سبز و هم‌چنین تعیین میزان غلظت سرب و کادمیوم به‌عنوان شاخص‌های آلودگی ترافیکی پایانه مسافربری امام رضا (ع)، در بخش جنوب غرب شهر مشهد بود. روش بررسی: نمونه‌برداری در 129 نقطه از عمق 20-0 سانتی‌متری انجام شد. از طرفی برای تعیین ویژگی‌های عمقی خاک، سه خاک‌رخ تشریح و نمونه‌برداری شدند. نقشه‌های درون‌یابی عناصر با استفاده از روش‌های زمین‌آماری در نرم‌افزار ArcGIS تهیه گردید. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مهم‌ترین محدودیت این خاک‌ها عمق کم آن‌ها می‌باشد که عمدتا فاقد عمق کافی جهت رشد و توسعه درختان با سیستم ریشه‌ای عمیق می‌باشند. از سویی غلظت عناصر غذایی در خاک پایین‌تر از حد کفایت بود. نقشه‌های پهنه‌بندی تهیه شده نیز حاکی از آن است که این تغییرات به صورت لکه‌ای بوده و منطقه نیازمند مدیریت موضعی می‌باشد. غلظت آلوده‌کننده‌های کادمیوم نیز در منطقه بالای حد آستانه است ولی برای سرب در حال حاضر آلودگی خاک جدی نمی‌باشد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی محدودیت, آلودگی خاک, خصوصیات خاک, پایانه مسافربری امام رضا (ع)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080169,
author = {صدیقه ملکی and پوزشی, رضا and کریمی, علیرضا and شریعتی, محسن},
title = {ارزیابی خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد، در راستای مدیریت محیط زیست پایدار},
journal = {علوم و تکنولوژی محیط زیست},
year = {2020},
volume = {21},
number = {12},
month = {February},
issn = {1563-4809},
pages = {147--163},
numpages = {16},
keywords = {ارزیابی محدودیت، آلودگی خاک، خصوصیات خاک، پایانه مسافربری امام رضا (ع)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد، در راستای مدیریت محیط زیست پایدار
%A صدیقه ملکی
%A پوزشی, رضا
%A کریمی, علیرضا
%A شریعتی, محسن
%J علوم و تکنولوژی محیط زیست
%@ 1563-4809
%D 2020

[Download]