علوم زمین خوارزمی, دوره (5), شماره (2), سال (2020-3) , صفحات (175-198)

عنوان : ( پالئواکولوژی، ریز رخساره ها و محیط رسوب گذاری سازند سورگاه بر مبنای روزن بران پلانکتون در منطقه پلدختر استان لرستان )

نویسندگان: محمد حدادی , محمد وحیدی نیا , محمدحسین محمودی قرائی , میثم شفیعی اردستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش پالئواکولوژی و محیط رسوب گذاری سازند سورگاه دریکی از چاه های میدان نفتی ماله کوه، به ضخامت 12 متر با لیتولوژی سنگ آهک رسی، آهک شیلی بامیان لایه هایی از سنگ آهک بررسی شده است. بر اساس بررسی روزن بران شناور، سن رسوبات مذکور انتهای تورونین میانی تا سانتونین پیشین تعیین شد. با بررسی آماری گروه های مورفوتایپ و فرم های مربوط به مناطق ژرف )SWF( فرم های مربوط به آب های کم ژرف ،)ESF( مربوط به دریاهای برقاره ای مشخص شد که قسمت اعظم فونای این سازند٬ جزو گروه مورفوتایپی مربوط به آب های مناطق ژرف و )DWF(نشان دهندۀ شرایط خاص الیگوتروفی بوده است و هم چنین بالا بودن نسبت روزن بران شناور به کف زی مؤید رسوب گذاری میزان ، Muricohedbergella و Whiteinella در آب های نیمه عمیق تا عمیق در این زمان است. با بررسی فراوانی نوسانات شوری در چاه مذکور بررسی شده و در محدودۀ انتهای تورونین تا ابتدای سانتونین آب دریا کم ترین میزان شوری را دارد. در نهایت 4 ریز رخساره شناسایی شده و بر اساس جای گاه رخساره ای و زیستی روزن بران پلانکتون سازند مزبور در بخش های نیمه عمیق تا عمیق رمپ خارجی تا دریای باز گذاشته شده است.

کلمات کلیدی

, میدان نفتی ماله کوه, سازند سورگاه, پالئواکولوژی, ریز رخساره, روزن بران شناور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080178,
author = {حدادی, محمد and وحیدی نیا, محمد and محمودی قرائی, محمدحسین and میثم شفیعی اردستانی},
title = {پالئواکولوژی، ریز رخساره ها و محیط رسوب گذاری سازند سورگاه بر مبنای روزن بران پلانکتون در منطقه پلدختر استان لرستان},
journal = {علوم زمین خوارزمی},
year = {2020},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2538-449X},
pages = {175--198},
numpages = {23},
keywords = {میدان نفتی ماله کوه، سازند سورگاه، پالئواکولوژی، ریز رخساره، روزن بران شناور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پالئواکولوژی، ریز رخساره ها و محیط رسوب گذاری سازند سورگاه بر مبنای روزن بران پلانکتون در منطقه پلدختر استان لرستان
%A حدادی, محمد
%A وحیدی نیا, محمد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A میثم شفیعی اردستانی
%J علوم زمین خوارزمی
%@ 2538-449X
%D 2020

[Download]