زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (10), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (1-14)

عنوان : ( بررسی شکل‌های مختلف گوگرد در خاک اطراف پالایشگاه گاز و ارتباط آن با سایر ویژگی‌های خاک، مثالی از شمال شرق ایران )

نویسندگان: مریم تاج بخشیان , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بررسی کیفیت خاک در منطقه پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد از نظر سطح آلودگی به گوگرد تولیدی در این واحد صنعتی، 66 نمونه خاک از مناطق مجاور پالایشگاه و داخل آن برداشت شد. مقدار سولفات خاک در سه شکل قابل حل در آب، جذب شده و متصل به کربناتها به ترتیب توسط آب دیونیزه، محلول M 1/196 4 PO2NaH و M 0 HCl استخراج شد. غلظت سولفات مجموع به روش هضم کامل خاک توسط مخلوطی از HF ، HCl و 3HNO تعیین شد. مقدار ماده آلی و غلظت آنیون های کربنات و بیکربنات موجود در نمونه های خاک به روش تیتر کردن تعیین شد. در تمام نمونه های خاک برداشت شده، به ترتیب سولفات آلی، متصل به کربناتها، قابل حل در آب و در نهایت جذب شده بیشترین غلظت را داشتند، که درمورد نمونه های خاک داخل پالایشگاه نه تنها این امر مشخص بود، بلکه از نظر تمامی این اشکال سولفات، غلظت بیشتری را نسبت به سایر نمونه ها نیز نشان دادند. شکل سولفات قابل حل در آب رابطه معکوسی با pH خاک داشت که نشان داد وجود سولفات توانسته تا حدودی موجب اکسیداسیون گوگرد و ترکیبات آن و غلبه محیط اسیدی در خاک شود. با توجه به عدم وجود رابطه ای مشخص بین غلظت آنیون های کربنات و بیکربنات با شکل سولفات متصل به کربناتها می توان حضور سازندهای حاوی ژیپس و انیدریت را به عنوان مهمترین عامل طبیعی کنترل کننده غلظت این شکل از سولفات در نظر گرفت. pH و مواد آلی از عوامل موثر بر تمرکز شکل سولفات جذب شده تعیین شدند و مقدار بالای سولفات آلی به ماهیت این شکل از سولفات و حضور آن به عنوان بخش مهمی از سولفات مجموع در تمامی خاکها قابل ارجاع است. می توان گفت مهمترین تأثیر بازیافت و انباشت گوگرد و همچنین آلودگی اتمسفر ناشی از آن در پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد بر کیفیت خاک که می توان عمدتاً در نمونه های خاک داخل پالایشگاه این تأثیرات را مشاهده نمود، افزایش غلظت سولفات مجموع، کاهش pH و ایجاد محیط اسیدی است

کلمات کلیدی

, پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد, گوگرد, هضم کامل, ماده آلی, سولفات جذب شده, ژیپس و انیدریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080179,
author = {تاج بخشیان, مریم and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {بررسی شکل‌های مختلف گوگرد در خاک اطراف پالایشگاه گاز و ارتباط آن با سایر ویژگی‌های خاک، مثالی از شمال شرق ایران},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2020},
volume = {10},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-7057},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد، گوگرد، هضم کامل، ماده آلی، سولفات جذب شده، ژیپس و انیدریت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شکل‌های مختلف گوگرد در خاک اطراف پالایشگاه گاز و ارتباط آن با سایر ویژگی‌های خاک، مثالی از شمال شرق ایران
%A تاج بخشیان, مریم
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2020

[Download]