اسلام و پژوهش های تربیتی, دوره (11), شماره (1), سال (2019-8) , صفحات (63-84)

عنوان : ( مقایسه رویکرد دل‌مشغولی و آموزه‌های اخلاقی قرآن؛ به‌کارگیری روش تأیید در تربیت اخلاقی )

نویسندگان: سیدعلی اصغر حسینی محمداباد , محمدحسن رستمی , ابوالفضل غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش‌های تربیت اخلاقی، تأیید است که در آن، مربی، شخصیت یا رفتار متربی را به بهترین شکل ممکن ارزیابی کرده، کارهای او را به بهترین انگیزه‌های واقعی ممکن نسبت می‌دهد. این پژوهش، با هدف بررسی و بیان دیدگاه قرآنی، دربارۀ روش تأیید در تربیت اخلاقی، انجام گرفته ‌است. روش پژوهش، توصیفی ‌ـ تحلیلی و مقایسه‌ای است؛ بدین منظور، ابتدا روش‌های تربیت اخلاقی در رویکرد دل‌مشغولی، با مراجعه به کتاب‌ها و مقالات مرتبط، بیان شده ‌است. سپس، روش‌های تربیت اخلاقی قرآن، با مراجعه به آیات قرآن و کتاب‌های مرتبط، استخراج شده، در سه محور اندیشه، احساس و رفتار ارائه گردیده ‌است. در نهایت، با بررسی آموزه‌های اخلاقی دینی، دیدگاه قرآنی، دربارۀ روش تأیید بیان شده ‌است. یافته‌های پژوهش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاکی از این است که قرآن کریم، روش تأیید را به چند شکلِ ایجاد حس فضیلت‌جویی، عزتمندی و شرافت در انسان، بیان کرامت ذاتی انسان و استفاده از روش‌های تغافل و توبه به کار گرفته است.

کلمات کلیدی

, تربیت اخلاقی, رویکرد دل‌مشغولی, رویکرد قرآنی, روش تأیید.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080184,
author = {حسینی محمداباد, سیدعلی اصغر and رستمی, محمدحسن and غفاری, ابوالفضل},
title = {مقایسه رویکرد دل‌مشغولی و آموزه‌های اخلاقی قرآن؛ به‌کارگیری روش تأیید در تربیت اخلاقی},
journal = {اسلام و پژوهش های تربیتی},
year = {2019},
volume = {11},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-434X},
pages = {63--84},
numpages = {21},
keywords = {تربیت اخلاقی، رویکرد دل‌مشغولی، رویکرد قرآنی، روش تأیید.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه رویکرد دل‌مشغولی و آموزه‌های اخلاقی قرآن؛ به‌کارگیری روش تأیید در تربیت اخلاقی
%A حسینی محمداباد, سیدعلی اصغر
%A رستمی, محمدحسن
%A غفاری, ابوالفضل
%J اسلام و پژوهش های تربیتی
%@ 2008-434X
%D 2019

[Download]