زراعت و فناوری زعفران, دوره (8), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (277-293)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان افغانستان به تداوم کشت زعفران (مطالعه موردی: استان هرات) )

نویسندگان: شکراله شعبان , آرش دوراندیش , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران یکی از محصولات کشاورزی است که در سالهای اخیر مورد توجه کشاورزان افغانستان قرار گرفته است. با توجیه بیه موقعییت استثنایی زعفران افغانستان در دنیا، بررسی تمایل کشاورزان این منطقه به تداوم کشیت ایین محصیول از اهمییت وییژهای در توسیعه ایین محصول و ارتقاء سط جهانی آن برخوردار است. لذا هدف از انجام این پژوهص بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به تداوم کشت زعفران در بین کشاورزان استان هرات افغانستان میباشد. آمار و اطلاعات این پژوهص از طریق ابزار پرسشنامه و مصاحبهی حضوری با زعفرانکاران استان هرات، به روش نمونهگیری تصادفی ساده با ۸1۸ نمونه در سال ۸۹۳1 تهیه و میزان تمایل به تداوم کشت زعفرانکاران بیه 4 گیروه خیلیی کم، کم، متوسط و زیاد طبقهبندی شد. نتایج بهکارگیری الگوی لاجیت ترتیبی نشان داد متغیرهای عملکرد، قیمیت، انیدازه خیانوار کشیاورز، تجربهی زعفرانکاری و سرمایه در دسترس، اثر مثبتی بر افزایص تمایل به تداوم کشت این محصول توسط زعفرانکاران دارند؛ درحالیکیه متغیرهای درآمد غیرکشاورزی، سن و نیروی کار در جهت معکوس بر تمایل به تداوم زعفرانکاری اثرگذارند. در انتها پیشینهاداتی در جهیت نیل به هدف پژوهص ارائه شده است. که ازجمله میتوان به اعطای تسهیلات کم بهره به کشاورزان برای دسترسی آسیانتیر و ارزانتیر بیه نهادههای تولید و بهکارگیری تکنولوژیهای نوین نظیر تجهیز آزمایشگاهها، بهبود کیفیت بستهبندیها و تجهییزات خشیککردن محصیول اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, درآمد, زعفران کاران, سن, عملکرد, لاجیت ترتیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080187,
author = {شعبان, شکراله and دوراندیش, آرش and قربانی, محمد},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان افغانستان به تداوم کشت زعفران (مطالعه موردی: استان هرات)},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2020},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {2383-1529},
pages = {277--293},
numpages = {16},
keywords = {درآمد، زعفران کاران، سن، عملکرد، لاجیت ترتیبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان افغانستان به تداوم کشت زعفران (مطالعه موردی: استان هرات)
%A شعبان, شکراله
%A دوراندیش, آرش
%A قربانی, محمد
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2020

[Download]