زراعت و فناوری زعفران, دوره (8), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (165-184)

عنوان : ( بهینه‌سازی تأثیرمقدار بنه مادری و کمپوست زباله شهری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ در سال اول )

نویسندگان: فاطمه پارساپور , پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل سطح-پاسخ (RSM) مجموعه ­ای از تکنیک­ های آماری مورد استفاده برای بهینه ­سازی نهاده ­های تولید می­باشد. این آزمایش با هدف بررسی تأثیر سطوح کمپوست زباله شهری و بنه بر شاخص­ های عملکرد گل زعفران با استفاده ازمدلسازی سطح-پاسخ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 97-1396 اجرا شد. تیمارها شامل کمپوست زباله شهری با سه سطح ( 0، 10 و 20 تن در هکتار) و وزن بنه مادری با سه سطح (5، 10 و 15 تن در هکتار) بودند، که با توجه به سطوح بالا و پایین هریک از فاکتورها توسط نرم افزار Minitab. V.17 تعیین شدند. وزن خشک کلاله، وزن خشک خامه، وزن تر گل، تعداد گل،تعداد بنه، وزن خشک بنه و تعداد جوانه در هر بنه به عنوان متغیرهای وابسته مورد اندازه­ گیری قرار گرفتند و تغییرات این متغیرها با استفاده از مدل رگرسیونی ارزیابی شد. به منظور ارزیابی کیفیت و بسندگی مدل از آزمون عدم برازش و آنالیز واریانس استفاده شد. معادله چند جمله ای درجه دوم کامل برای تعیین معنی­ داری مدل و اجزای مدل و ضریب تبیین (R2) برای ارزیابی کیفیت مدل برازش شده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر جزء خطی بین کمپوست زباله شهری و مقدار بنه بر تمام صفات مورد مطالعه به جز وزن تر گل، وزن خشک بنه 4-0 گرم و تعداد جوانه در بنه­ های موجود در گروه ­های وزنیِ 4-0 و 8-4 گرم معنی­دار بود. اثر درجه دو متغیر مستقل کمپوست زباله شهری و مقدار بنه در صفات تعداد گل، وزن ترگل، وزن خشک کلاله، وزن خشک خامه، تعداد بنه در گروه­های وزنیِ 4-0، 8-4 و >8 گرم، وزن خشک بنه 8-4 و >8 گرم و تعداد جوانه در گروه وزنیِ>8 گرم معنی­ دار بود. هم­چنین برهمکنش معنی­ داری بین کمپوست زباله شهری و مقدار بنه در متغیرهای تعداد گل، وزن تر گل، وزن خشک کلاله، وزن خشک خامه، تعداد بنه در گروه ­های وزنیِ 8-4 و >8 گرم، وزن خشک بنه در گروه­ های 8-4 و >8 گرم و تعداد جوانه در گروه وزنیِ>8 گرم مشاهده شد. آزمون عدم برازش در مورد هیچ­کدام از صفات معنی­ دار نشدکه این امر نشان­ دهنده برازش مطلوب مدل رگرسیون درجه دوکامل بود. بیش­ترین تعداد گل، وزن تر گل، عملکرد کلاله خشک و هم­چنین وزن خشک خامه مربوط به تیمار 5 تن بنه در هکتار+20 تن در هکتار کمپوست زباله شهری بدست آمد. مقدار بهینه وزن بنه، مقدار کمپوست زباله شهری و درجه مطلوبیت برای صفات مرتبط با گل به ترتیب 5 تن در هکتار، 20 تن در هکتار و 92/0 d=و برای صفات مرتبط با بنه، 12 تن در هکتار و 20 تن در هکتار و95/0 d=محاسبه گردید. براساس نتایج حاصله، کمپوست زباله شهری و وزن بنه مادری بر اکثر صفات مربوط به بنه اثر مثبت گذاشتند.

کلمات کلیدی

, آزمون عدم برازش, بنه دختری, بهینه‌سازی, تولید, تولید پایدار, عملکرد بنه, عملکرد کلاله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080188,
author = {پارساپور, فاطمه and رضوانی مقدم, پرویز and خرم دل, سرور},
title = {بهینه‌سازی تأثیرمقدار بنه مادری و کمپوست زباله شهری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ در سال اول},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2020},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {2383-1529},
pages = {165--184},
numpages = {19},
keywords = {آزمون عدم برازش; بنه دختری; بهینه‌سازی; تولید; تولید پایدار; عملکرد بنه; عملکرد کلاله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی تأثیرمقدار بنه مادری و کمپوست زباله شهری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ در سال اول
%A پارساپور, فاطمه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خرم دل, سرور
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2020

[Download]