تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, دوره (51), شماره (2), سال (2020-6) , صفحات (217-230)

عنوان : ( شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران )

نویسندگان: محمدمهدی فارسی علی آبادی , محمود دانشورکاخکی , محمود صبوحی صابونی , آرش دوراندیش , حمید آماده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر، تاثیر مصرف گروه‌های مختلف غذایی و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر روی سهم مواد غذایی در مخارج خانوار در مناطق شهری و روستایی با استفاده از روش رگرسیون چندک پانل مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد، اثر‌گذاری مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی و مصرف گروه‌های غذایی در خانوار در قسمت‌های مختلف توزیع متفاوت است. متغیر‌های اقتصادی اجتماعی مانند درآمد، نرخ باسوادی و بعد خانوار بیشترین تاثیر را بر روی سهم مواد غذایی در مخارج خانوار دارند. در بین گروه‌های غذایی، در مناطق روستایی گروه‌های غلات و محصولات لبنی و در مناطق شهری گروه‌های غلات و سبزیجات تاثیری قابل توجهی بر مخارج خانوار ندارند. اما مصرف گروه‌هایی مانند روغن نباتی و گوشت در مناطق روستایی و شهری نقش موثری در افزایش سهم مواد غذایی در مخارج خانوار دارد. بر این اساس، اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به افزایش درآمد خانوار و ثبات نسبی قیمت مواد­غذایی شود می‌تواند در بهبود دسترسی اقتصادی خانوار به مواد­غذایی مؤثر باشد. همچنین، در مناطق روستایی راهکارهایی که باعث بهبود و تداوم تولید محصولات لبنی و سبزیجات در سطح خانوار شود و در مناطق شهری ترویج مصرف سبزیجات می‌تواند بدون اثر‌گذاری قابل توجه بر مخارج مواد غذایی خانوار افزایش تنوع در رژیم غذایی و در نتیجه، بهبود امنیت غذایی را به دنبال داشته باشد.

کلمات کلیدی

, تنوع رژیم غذایی, قانون انگل, داده های پانل, رگرسیون چندک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080189,
author = {فارسی علی آبادی, محمدمهدی and دانشورکاخکی, محمود and صبوحی صابونی, محمود and دوراندیش, آرش and حمید آماده},
title = {شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران},
journal = {تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران},
year = {2020},
volume = {51},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-4838},
pages = {217--230},
numpages = {13},
keywords = {تنوع رژیم غذایی، قانون انگل، داده های پانل، رگرسیون چندک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران
%A فارسی علی آبادی, محمدمهدی
%A دانشورکاخکی, محمود
%A صبوحی صابونی, محمود
%A دوراندیش, آرش
%A حمید آماده
%J تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
%@ 2008-4838
%D 2020

[Download]