تحقیقات حسابداری و حسابرسی, دوره (12), شماره (45), سال (2020-4) , صفحات (23-40)

عنوان : ( مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , محمدجواد ساعی , عبداله آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اظهارنظر حسابرس، معمولا به صورت تعدیل شده و تعدیل نشده، وارد مدل‌های پژوهش می-شود. اما، ماهیت و آثار بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس با یکدیگر متفاوت است. هدف این پژوهش، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نتایج درنظر گرفتن ماهیت بندهای پیش از اظهارنظر حسابرس در مدل‌های پژوهش، با نتایج درنظر گرفتن اظهارنظر به تنهایی، متفاوت است؟ بدین منظور، رابطه بین مدیریت سود و اظهارنظر حسابرس و رابطه بین مدیریت سود و بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر به تفکیک ماهیت با بکارگیری اطلاعات 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1387 تا 1393 و با استفاده از مدل‌های پنل و پواسن تعمیم یافته آزمون شد. نتایج نشان داد که رابطه بین مدیریت سود و نوع اظهارنظر حسابرس، تنها در یکی از پنج مدل مدیریت سود معنادار است اما رابطه بین مدیریت سود و تعداد بندهای تحریف بااهمیت، محدودیت بااهمیت و ابهام فراگیر، به ترتیب در چهار، دو و یک مدل از پنج مدل مدیریت سود، معنادار است.

کلمات کلیدی

, اظهارنظر حسابرس, مبانی تعدیل اظهارنظر, مدیریت سود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080191,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and ساعی, محمدجواد and آزاد, عبداله},
title = {مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود},
journal = {تحقیقات حسابداری و حسابرسی},
year = {2020},
volume = {12},
number = {45},
month = {April},
issn = {2251-8428},
pages = {23--40},
numpages = {17},
keywords = {اظهارنظر حسابرس، مبانی تعدیل اظهارنظر، مدیریت سود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A ساعی, محمدجواد
%A آزاد, عبداله
%J تحقیقات حسابداری و حسابرسی
%@ 2251-8428
%D 2020

[Download]