پژوهش های کاربردی در شیمی, دوره (14), شماره (1), سال (2020-5) , صفحات (81-90)

عنوان : ( تهیه ماده سطح فعال آنیونی سدیم دی اکتیل سولفوسوکسینات و بررسی فعالیت کاتالیستی امبرلیست-15 )

نویسندگان: مجتبی تارین , سیدمجتبی مشمول مقدم , سمیع صالحی , امیر شکوه سلجوقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

‌سدیم دی‌اکتیل‌سولفوسوکسینات که یکی از مواد آنیونی دی‌استری است، به‌عنوان دارو و ماده سطحفعال با یک روش آسان و اقتصادی، در دو مرحله تهیه می‌شود. در مرحله نخست، تحت شرایطی ویژه، طی واکنش استری شدن، بیس(-2ا‌تیل هگزیل) مالئات تهیه و در مرحله بعدی این ماده سولفونه و فراورده نمک‌این ترکیب دی‌استری تشکیل میشود. روش رایج فرایند استریکردن، بهکارگیری کاتالیست‌های همگن است که در انتهای فرایند نیاز است، خنثی‌سازی کاتالیست انجام شود. در این پژوهش کاتالیست ناهمگن امبرلیست که ویژگی ملایم و گزینشی دارد، به کارگرفته شده است. امبرلیست- 15به‌عنوان یک اسید جامد برونستد قابل بازیافت و ناهمگن برای این تهیه در هر دو حالت استریشدن انیدریک‌مالئیک و سولفوناسیون استر دی‌اکتیل مالئات، انتخاب شد. این کاتالیست به‌راحتی قابل بازیافت و قابلاستفاده برای حداقل 13مرحله متوالی بدون کاهش قابل توجه در فعالیت کاتالیستی است.

کلمات کلیدی

, سدیم دی‌اکتیل‌سولفوسوکسینات, دی‌اکتیل مالئات, امبرلیست, اسید برونستد, ماده سطح فعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080194,
author = {تارین, مجتبی and مشمول مقدم, سیدمجتبی and صالحی, سمیع and شکوه سلجوقی, امیر},
title = {تهیه ماده سطح فعال آنیونی سدیم دی اکتیل سولفوسوکسینات و بررسی فعالیت کاتالیستی امبرلیست-15},
journal = {پژوهش های کاربردی در شیمی},
year = {2020},
volume = {14},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-9937},
pages = {81--90},
numpages = {9},
keywords = {سدیم دی‌اکتیل‌سولفوسوکسینات، دی‌اکتیل مالئات، امبرلیست، اسید برونستد، ماده سطح فعال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه ماده سطح فعال آنیونی سدیم دی اکتیل سولفوسوکسینات و بررسی فعالیت کاتالیستی امبرلیست-15
%A تارین, مجتبی
%A مشمول مقدم, سیدمجتبی
%A صالحی, سمیع
%A شکوه سلجوقی, امیر
%J پژوهش های کاربردی در شیمی
%@ 1735-9937
%D 2020

[Download]