پژوهش های قرآنی, دوره (2), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (1-30)

عنوان : ( بررسی زبانشناختی استعارههای مربوط به اعضای بدن در سورهی بقره )رویکرد شناختی( )

نویسندگان: حمید صباحی گراغانی , احمد رضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با نگرش شناختی به بررسی آن دسته از استعارههای مفهومی پرداخته- ایم که با استفاده از اعضای بدن ساخته شدهاند. بدین منظور، نخست به تعریف استعارهی مفهومی و تفاوت آن با سنت مطالعهی استعاره پرداخته شده و سپس در چارچوب استعارهی مفهومی و طرحوارههای تصوری، به بررسی برخی از استعارههای مفهومی حاوی اعضای بدن اقدام شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که استعاره- های مفهومی زیادی با بهرهگیری از اعضای بدن - که عمدتاً به عنوان حوزهی مبدأ بکار میروند- برای تبیین مفاهیم انتزاعی ساخته میشود. همچنین به دلیل تسلط h.sabahi@uk.ac.ir - استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان ???????? -2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد 94/08/ 93 تاریخ پذیرش: 28 /12/ تاریخ دریافت : 04 Downloaded from journals.lu.ac.ir at 9:33 IRST on Wednesday December 19th 2018 2 بررسی زبانشناختی استعارههای مربوط به اعضای بدن در سورهی بقره فرهنگ دینی حاکم بر قرآن، حوزههای مقصد بیشتر به مفاهیم دینی و آموزههای قرآنی مربوط میشوند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: سورهی بقره, استعارهی مفهومی, اعضای بدن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080202,
author = {حمید صباحی گراغانی and حیدریان شهری, احمد رضا },
title = {بررسی زبانشناختی استعارههای مربوط به اعضای بدن در سورهی بقره )رویکرد شناختی(},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-9815},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {واژگان کلیدی: سورهی بقره، استعارهی مفهومی، اعضای بدن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی زبانشناختی استعارههای مربوط به اعضای بدن در سورهی بقره )رویکرد شناختی(
%A حمید صباحی گراغانی
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2016

[Download]