محیط زیست و مهندسی آب, دوره (6), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (13-30)

عنوان : ( مطالعه خورندگی و رسوبگذاری منابع آب و پساب پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد )

نویسندگان: مریم تاج بخشیان , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به‌منظور بررسی کیفیت منابع آب‌ منطقه پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد و پساب‌های تولیدی در این واحد از نظر خورندگی و رسوب‌گذاری 18 نمونه آب سطحی و زیرزمینی و پنج نمونه پساب موردمطالعه قرار گرفتند. pH، EC، دما و غلظت یون‌های اصلی شامل K+، Cl-، Na+، HCO3- وCO32- در نمونه‌های برداشت‌شده اندازه‌گیری شدند. با استفاده از نمودار Piper اکثر نمونه‌های آب تیپ و رخساره سدیم سولفاته و سدیم کلروره را نشان دادند. جهت ارزیابی خورندگی و رسوب‌گذاری نمونه‌ها، شاخص‌های مختلفی شامل LSI،RSI،PSI،AIوS&DSIبرای رسوب‌گذاری کلسیم کربنات و شاخص‌های L&SI و Skillman برای رسوب‌گذاری سولفات‌ها به‌ویژه کلسیم و سولفات محاسبه شدند.نتایج نشان داد اکثر نمونه‌های آب به­ دلیل سختی و قلیایت بالا رسوب‌گذار بوده و پساب‌ها در بیش­تر موارد خورنده بودند. بر این اساس تمام نمونه‌های آب و پساب برای استفاده در صنعت کیفیت مطلوبی نداشتند. با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات هیدروژئوشیمیایی مشخص شد مکانیسم تبخیر، حضور کانی‌های تبخیری در مسیر جریان آب مانند ژیپس و انیدریت، وجود سازندهای کربناته و انحلال آن‌ها از مهم‌ترین پارامترهای کنترل‌کننده محتوای یونی منابع آب هستند.

کلمات کلیدی

, پالایشگاه گاز, تیپ و رخساره آب, سختی, هیدروژئوشیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080204,
author = {تاج بخشیان, مریم and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {مطالعه خورندگی و رسوبگذاری منابع آب و پساب پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد},
journal = {محیط زیست و مهندسی آب},
year = {2020},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2476-3683},
pages = {13--30},
numpages = {17},
keywords = {پالایشگاه گاز، تیپ و رخساره آب، سختی، هیدروژئوشیمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه خورندگی و رسوبگذاری منابع آب و پساب پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
%A تاج بخشیان, مریم
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J محیط زیست و مهندسی آب
%@ 2476-3683
%D 2020

[Download]