حفاظت منابع آب و خاک, دوره (9), شماره (3), سال (2020-6) , صفحات (73-92)

عنوان : ( تعیین مؤلفههای اصلی در بهرهوری مصرف آب لوبیا، کنجد و ذرت در پاسخ به کاربرد هیدروژل سوپرجاذب رطوبت )

نویسندگان: محسن جهان , محمد بهزاد امیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در راستای بررسی اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبت بر کارآیی مصرف آب و بهمنظور تعیین مؤلفههای اصلی در کارآیی مصرف آب لوبیا، کنجد و ذرت در پاسخ به کاربرد مقادیر افزایشیافتهی هیدروژل سوپرجاذب رطوبت، پژوهشی در سال زراعی 95 - 1394 در دانشگاه فردوسی مشهد بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایهی بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به تفکیک برای سه گیاه لوبیا، کنجد و ذرت انجام شد. سطوح آبیاری )تأمین 50 و 100 درصد نیاز آبی گیاهان مورد مطالعه( در کرتهای اصلی و کاربرد و عدم کاربرد هیدروژل سوپرجاذب رطوبت در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد سوپرجاذب رطوبت کارآیی مصرف آب لوبیا، کنجد و ذرت را بهترتیب 46 ، 29 و 43 درصد نسبت به شاهد افزایش داد، ضمن اینکه در هر سه گیاه مورد مطالعه، بیشترین کارآیی مصرف آب زمانی محقق شد که تنها 50 درصد نیاز آبی گیاه تأمین و همزمان از سوپرجاذب رطوبت استفاده شد. با افزایش ارتفاع بوته، کارآیی مصرف آب در هر سه گیاه مورد مطالعه افزایش یافت. بر اساس نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی، متغیرهای اندازهگیری شده در هر سه گیاه به دو مؤلفه اصلی تجزیه شدند. در لوبیا، کنجد و ذرت مؤلفه اول بهترتیب 73 ، 60 و 80 درصد از واریانس متغیرها را تبیین کرد. همبستگی عملکرد دانه با مؤلفه اول در لوبیا، کنجد و ذرت بهترتیب 33 / 0 ، 34 / 0 و 33 / 0 بود. در لوبیا متغیرهای عملکرد دانه، عملکرد مادهی خشک، وزن دانه در بوته، ارتفاع بوته، سرعت رشد محصول و میزان نیتروژن، فسفر و پیاچ خاک در مؤلفه اول و متغیرهای شاخص سطح برگ، شوری خاک و کارآیی مصرف آب در مؤلفه دوم قرار گرفتند. در کنجد، متغیرهای عملکرد دانه، عملکرد مادهی خشک، وزن دانه در بوته، ارتفاع بوته، سرعت رشد محصول و میزان فسفر و پیاچ خاک روی مؤلفه اول و متغیرهای شاخص سطح برگ، نیتروژن خاک، شوری خاک و کارآیی مصرف آب روی مؤلفه دوم بیشترین بار را داشتند. در ذرت، متغیرهای عملکرد دانه، عملکرد مادهی خشک، وزن دانه در بوته، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، میزان نیتروژن و پیاچ خاک روی مؤلفه اول و متغیرهای فسفر خاک، شوری خاک و کارآیی مصرف آب روی مؤلفه دوم دارای بیشترین بار بودند. نتایج نشان داد که میزان آب صرفهجویی شده در نتیجه استفاده از سوپرجاذب رطوبت، از ابعاد اقتصادی و اکولوژیکی میتواند بسیار قابل توجه باشد.

کلمات کلیدی

تنش خشکی؛ روشهای آماری چندمتغیره؛ شوری خاک؛ نهاده بومسازگار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080208,
author = {جهان, محسن and محمد بهزاد امیری},
title = {تعیین مؤلفههای اصلی در بهرهوری مصرف آب لوبیا، کنجد و ذرت در پاسخ به کاربرد هیدروژل سوپرجاذب رطوبت},
journal = {حفاظت منابع آب و خاک},
year = {2020},
volume = {9},
number = {3},
month = {June},
issn = {2251-7480},
pages = {73--92},
numpages = {19},
keywords = {تنش خشکی؛ روشهای آماری چندمتغیره؛ شوری خاک؛ نهاده بومسازگار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مؤلفههای اصلی در بهرهوری مصرف آب لوبیا، کنجد و ذرت در پاسخ به کاربرد هیدروژل سوپرجاذب رطوبت
%A جهان, محسن
%A محمد بهزاد امیری
%J حفاظت منابع آب و خاک
%@ 2251-7480
%D 2020

[Download]