مطالعات حقوق انرژی, دوره (5), شماره (2), سال (2020-3) , صفحات (373-395)

عنوان : ( بررسی استثنائات مسئولیت بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای در فرایند حمل و نقل مواد هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی )

نویسندگان: عباس عنوانی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سید محسن حسینی پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حقوق هسته‌ای در اسناد بین‌المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای، همچون کنوانسیون 1960 پاریس و 1963 وین، غالباً بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای را به صرف اثبات اینکه چنین خسارتی به سبب واقعۀ هسته‌ای مذکور بوده، مسئول حوادث و خسارات ناشی از این مواد می‌داند؛ اعم از این که خسارات ناشی از حادثۀ هسته‌ای در تأسیسات خود یا در جریان حمل مواد هسته‌ای رخ داده باشد. با توجه به این که مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای، از نوع مسئولیت محض بوده و برای تحقق این نوع مسئولیت، رابطۀ سببیت لازم است؛ بنابراین عواملی مانند قوۀ قاهره، تقصیر زیان‌دیده یا عامل زیان و فعل شخص ثالث که باعث قطع رابطۀ سببیت می‌شوند، ممکن است رافع مسئولیت مدنی شوند. پرسشی که با بررسی این اسناد مطرح می‌شود این است که آیا با وجود پذیرش اصل مسئولیت انحصاری در حوادث هسته‌ای، امکان شناسایی موارد معافیت یا عدم مسئولیت بهره‌بردار وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت بهره‌بردار از دو قاعدۀ مهم مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت انحصاری او پیروی می‌کند. این دو قاعده با استثنائاتی روبه‌روست. نتیجۀ مقالۀ پیش رو نشان می‌دهد که با وجود پذیرش مسئولیت محض و انحصاری بهره‌بردار برای جبران خسارت هسته‌ای، کنوانسیون‌های مذکور مواردی را به عنوان استثنائات مسئولیت بهره‌بردار شناسایی کرده‌اند. بررسی استثنائات، شامل «موارد عدم مسئولیت بهره‌بردار»، «موارد معافیت بهره‌بردار از مسئولیت» و «موارد حق رجوع بهره‌بردار به ثالث»، موضوع مقالۀ حاضر است.

کلمات کلیدی

, استثنائات مسئولیت, بهره بردار تاسیسات هسته ای, حق رجوع, مسئولیت انحصاری, مسئولیت محض, موارد معافیت یا عدم مسئولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080209,
author = {عباس عنوانی and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and سید محسن حسینی پویا},
title = {بررسی استثنائات مسئولیت بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای در فرایند حمل و نقل مواد هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی},
journal = {مطالعات حقوق انرژی},
year = {2020},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2538-3140},
pages = {373--395},
numpages = {22},
keywords = {استثنائات مسئولیت، بهره بردار تاسیسات هسته ای، حق رجوع، مسئولیت انحصاری، مسئولیت محض، موارد معافیت یا عدم مسئولیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی استثنائات مسئولیت بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای در فرایند حمل و نقل مواد هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی
%A عباس عنوانی
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A سید محسن حسینی پویا
%J مطالعات حقوق انرژی
%@ 2538-3140
%D 2020

[Download]