کنفرانس بین المللی روندهای نو در مهندسی، علوم و تکنولوژی , 2020-02-18

عنوان : ( بررسی و اولویت بندی عوامل تاخیر در پروژه های عمرانی به روش سلسله مراتبی، طبق استاندارد مدیریت پروژه )

نویسندگان: قحطان غالب عواد ال رهیف , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و اولویت بندی عوامل تأخیر در پروژه های عمرانی به روش سلسله مراتبی، طبق استاندارمدیریت پروژه انجام شده است. اعضای جامعه این تحقیق شامل کلیه خبرگان و کارشناسان ارشد دست اندرکاران اجرا و ساخت پروژه‌های عمرانی در آستان قدس مشهد هستند. که تعداد کل آنها حدود 65 نفر است. برای تحقیق حاضر با توجه به ویژگیهای جامعه آماری، شیوه نمونه گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شد. بر اساس فرمول کاکران تعداد 56 نفر به عنوان نمونه آمار انتخاب شدند. در این تحقیق محقق از پرسشنامه محقق ساخت عوامل تأخیر در پروژههای عمرانی، طبق استاندارمدیریت پروژه که بر اساس مطالعه اسنادی تهیه شد استفاده گردید، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بالای 70% بهدست آمد. وضعیت توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولوموگروف و اسمیرنف بررسی که همه آنها نرمال بودند. اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون کولوموگروف و اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرها و آزمونهای تحلیل عامل و معادله ساختاری تحلیل و نتایج زیر بدست آمد.

کلمات کلیدی

تاخیرات ـ پروژههای عمرانی ـ سلسله مراتبی ـ استاندارد ـ مدیریت پروژه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080212,
author = {ال رهیف, قحطان غالب عواد and قلعه نوی, منصور},
title = {بررسی و اولویت بندی عوامل تاخیر در پروژه های عمرانی به روش سلسله مراتبی، طبق استاندارد مدیریت پروژه},
booktitle = {کنفرانس بین المللی روندهای نو در مهندسی، علوم و تکنولوژی},
year = {2020},
location = {آنکارا, تركيه},
keywords = {تاخیرات ـ پروژههای عمرانی ـ سلسله مراتبی ـ استاندارد ـ مدیریت پروژه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و اولویت بندی عوامل تاخیر در پروژه های عمرانی به روش سلسله مراتبی، طبق استاندارد مدیریت پروژه
%A ال رهیف, قحطان غالب عواد
%A قلعه نوی, منصور
%J کنفرانس بین المللی روندهای نو در مهندسی، علوم و تکنولوژی
%D 2020

[Download]