همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران , 2017-04-19

عنوان : ( بررسی تاثیر قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در توسعه روستایی استان خراسان رضوی در سال 1390 )

نویسندگان: مهدی چشمی , مهدی خداپرست مشهدی , علی چشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازآن جاکه بخش عمده ی کشاورزی کشور در نقاط روستایی است، اغلب ساکنین در روستاها به شغل کشاورزی مشغول هستند، افزون بر این، بخش کشاورزی در اقتصاد ایران نقش اساسی را بر عهده دارد؛ زیرا حدود 4/11 درصد از تولید ناخالص ملی،22 درصد اشتغال و 25 درصد صادرات غیرنفتی را پوشش می دهد. هم چنین شرایط اقتصادی روستاییان در کشور مناسب نیست و با نگاهی به آمارهای فقر، به سادگی می توان دریافت که اغلب افراد فقیر کسانی هستند که در روستاها زندگی می کنند. در این پژوهش ما سعی داریم در ابتدا وضعیت توسعه یافتگی روستاهای استان خراسان رضوی را به تفکیک شهرستان با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی در نرم افزار SPSS موردسنجش قرار دهیم و سپس تاثیر متغیرهای قیمت تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی متوسط درآمد روستاییان هر شهرستان و متوسط فاصله از بازار خریدوفروش محصولات هر شهرستان را بر اساس میزان توسعه یافتگی روستاهای این استان با استفاده از رگرسیون مقطعی در سال 1390 با استفاده از نرم افزار EVIEWS بررسی نماییم. نتایج حاکی از آن است که بین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و متوسط درآمد روستایان و متوسط فاصله تا بازار خریدوفروش محصولات کشوری با سطح توسعه یافتگی، رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد و در معادله ی رگرسیون، قیمت تضمینی محصولات اساسی محصولات کشاورزی بیش ترین تاثیرگذاری را بر روی توسعه ی روستایی دارد. معادله ی کلی رگرسیون مقطعی نیز در سطح احتمال 5 درصد نیز معنی دار است و بیانگر تصریح صحیح مدل است.

کلمات کلیدی

, قیمت خرید تضمینی, محصولات اساسی کشاورزی, توسعه ی روستایی, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080219,
author = {چشمی, مهدی and خداپرست مشهدی, مهدی and چشمی, علی},
title = {بررسی تاثیر قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در توسعه روستایی استان خراسان رضوی در سال 1390},
booktitle = {همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران},
year = {2017},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {قیمت خرید تضمینی، محصولات اساسی کشاورزی، توسعه ی روستایی، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در توسعه روستایی استان خراسان رضوی در سال 1390
%A چشمی, مهدی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A چشمی, علی
%J همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
%D 2017

[Download]