رسوب شناسی کاربردی, دوره (7), شماره (13), سال (2019-9) , صفحات (102-130)

عنوان : ( چینه نگاری زیستی, ریز رخساره ها, محیط رسوبی و دیرینه بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران )

نویسندگان: مژگان زارع , محمد وحیدی نیا , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به بررسی چینه نگاری زیستی, ریز رخساره ها, محیط رسوبی و دیرینه بوم شناختی سازند آسماری در رخنمون های وزگ, اشگر و گرگدان در زون ایذه واقع در حوضه رسوبی زاگرس در جنوب باختر ایران پرداخته شده است. در این پژوهش حدود 500 نمونه از سنگ آهک های آسماری به صورت سیستماتیک نمونه برداری شد. براساس ویژگی های بافتی سنگ شناسی و فونایی 8 رخساره با 18 ریز رخساره شناسایی گردید که در بخش های متفاوت رمپ داخلی, رمپ میانی و رمپ بیرونی ته نشین شده اند. همچنین براساس پخش و پراکندگی فرامینیفرهای کف زی6 زون تجمعی شناسایی شده که شامل: زون تجمعی I به سن روپلین, زون تجمعی II به سن روپلین- شاتین, زون تجمعی III به سن شاتین, زونهای تجمعی IV و V به سن آکی تانین و زون تجمعی VI به سن بوردیگالین می باشند. بر اساس زونهای تجمعی موجود سن سازند آسماری در رخنمون وزگ روپلین- بوردیگالین, اشگر شاتین- بوردیگالین و گرگدان روپلین- شاتین تا بوردیگالین تعیین شده است. علاوه بر این در توالی مورد مطالعه 2 زیر خانواده از جلبکهای قرمز (non- geniculate) Lithophylloideae و Melobesioideae , یک گونه (geniculate) از زیر خانواده Subfamily Corallinoideae و یک گونه حدواسط و تکاملی بین non- geniculate و geniculate از زیر خانواده Corallinoideae شامل Subterraniphyllum thomasii شناسایی شده است. دیرینه بوم شناختی سازند آسماری بر اساس اجزای اصلی سازنده رسوبات کربناته (فرامینیفرهای کف زی, جلبک های قرمز و مرجانها), در رخنمون های مورد مطالعه از شوری نرمال تا زیاد, از نظر مواد غذایی یوتروفی تا اولیگوتروفی و با غالب بودن شرایط اولیگوتروفی تا مزوتروفی, شرایط نوری افوتیک تا یوفوتیک و از نظر عمق از مناطق کم عمق تا نسبتا عمیق تعیین شده است.

کلمات کلیدی

, سازند آسماری, چینه نگاری زیستی, ریز رخساره, دیرینه بوم شناختی, فرامینیفرهای کف زی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080227,
author = {زارع, مژگان and وحیدی نیا, محمد and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {چینه نگاری زیستی, ریز رخساره ها, محیط رسوبی و دیرینه بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران},
journal = {رسوب شناسی کاربردی},
year = {2019},
volume = {7},
number = {13},
month = {September},
issn = {2322-147X},
pages = {102--130},
numpages = {28},
keywords = {سازند آسماری; چینه نگاری زیستی; ریز رخساره; دیرینه بوم شناختی; فرامینیفرهای کف زی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چینه نگاری زیستی, ریز رخساره ها, محیط رسوبی و دیرینه بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران
%A زارع, مژگان
%A وحیدی نیا, محمد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J رسوب شناسی کاربردی
%@ 2322-147X
%D 2019

[Download]