ادب عربی, دوره (12), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (69-91)

عنوان : ( مضامین فمینیستی در آثار میرال الطحاوی )مطالعه مورد پژوهانه سه رمان الخباء، الباذنجانة الزرقاء و بروکلین هایتس( )

نویسندگان: الهام مریمی , احمد رضا حیدریان شهری , بهار صدیقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میرال الطحاوی نویسنده مهاجر مصری در رمانهایش، با برگزیدن قهرمانان زن و شخصیتهای متعدد زنان که همگی در یک وضعیت مشابه به سر میبرند، به قصه پر رنج زنان سرزمینش که در سیطره سنتهای گذشته گرفتار آمدهاند، اهتمام ورزیده است. از این رو رمانهای الطحاوی میتواند از منظر مضامین فمینیستی مورد بررسی قرار بگیرد تا درک درستی از آنان به مخاطب القا شود. سؤال اینجاست که این نویسنده تا چه حد درونمایة آثارش را به زنان اختصاص داده و با توجه به سیطره میراث گذشته در رمانها بیشتر به کدام طیف از طبقات زنان جامعه توجه نموده است. برای این مهم، پژوهش حاضر بر آن است که با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر نقد فمینیستی و در نظر گرفتن مضامینی همچون یأس و ناکامی زنان، - فقر و محرومیت و عدم جایگاه اجتماعی، نقش جسم زن در شرایط وی و از سویی پدیده ازدواج و عشق ورزی در جامعه مردسالار و زن ستیز و در نهایت روحیه متمردانه زنان برای دستیابی به شرایط بهتر، به بررسی رمانهای الخباء، باذنجانة الزرقاء و بروکلین هایتس بپردازد. نتایج پژوهش حاضر، نشانگر این است که الطحاوی عمدتاً نگاهی خوشبینانه به زنان ندارد و همواره ناکامی و یأس زن را با نارضایتی از جسمش پیوند داده است. قهرمانان این رمانها که اغلب نمودی از خود نویسنده هستند، در رویارویی با جامعه مردسالار، سرکشی و سنتشکنی را در پیشگرفته و خواهان توجه و برخورداری از حقوق و جایگاه اجتماعی شایسته در جامعه میباشند. واژههای

کلمات کلیدی

, نقد فمینیستی, نگارش زنانه, میرال الطحاوی, الخباء, الباذنجانة الزرقاء, بروکلین هایتس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080236,
author = {مریمی, الهام and حیدریان شهری, احمد رضا and صدیقی, بهار},
title = {مضامین فمینیستی در آثار میرال الطحاوی )مطالعه مورد پژوهانه سه رمان الخباء، الباذنجانة الزرقاء و بروکلین هایتس(},
journal = {ادب عربی},
year = {2020},
volume = {12},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-9238},
pages = {69--91},
numpages = {22},
keywords = {نقد فمینیستی، نگارش زنانه، میرال الطحاوی، الخباء، الباذنجانة الزرقاء، بروکلین هایتس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مضامین فمینیستی در آثار میرال الطحاوی )مطالعه مورد پژوهانه سه رمان الخباء، الباذنجانة الزرقاء و بروکلین هایتس(
%A مریمی, الهام
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%A صدیقی, بهار
%J ادب عربی
%@ 2251-9238
%D 2020

[Download]