مدیریت آب و آبیاری, دوره (10), شماره (1), سال (2020-5) , صفحات (75-87)

عنوان : ( بررسی اثر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر عملکرد صفات مورفولوژیکی گیاه تربچه تحت تنش خشکی )

نویسندگان: معصومه متانت , حسین بانژاد , مرتضی گلدانی , مصطفی قلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانشمندان زیادی به اثرات مفید میدان مغناطیسی در کشاورزی پی برده‌اند و به علت داشتن یک تکنیک ارزان و سازگار با محیط زیست به آن علاقه‌مند شده‌اند. این تحقیق با هدف بررسی اثر آب مغناطیسی و پرایم با آب مغناطیسی در شرایط تنش خشکی روی برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی گیاه تربچه انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار نوع آب، چهار تیمار پرایمینگ و سه تیمار کم‌آبیاری در چهار تکرار در گلخانه دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. بعد از برداشت ریشه‌شویی انجام شد و مهمترین شاخص‌های مورفولوژیکی شامل وزن تر و خشک سه قسمت گیاه، طول و قطر غده، سطح برگ، سفتی غده، طول ریشه و حجم غده و ریشه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی همه صفات اندازه‌گیری شده کاهش یافت اما کاربرد آب مغناطیسی باعث بهبود کلیه صفات شده است به طوری که اثر ساده آب مغناطیسی یک ساعت باعث افزایش سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی و غده، وزن تر اندام هوایی، ریشه و غده، طول ریشه، قطر و طول غده و حجم غده و ریشه به ترتیب به میزان 15، 24، 56، 20، 48، 80، 11، 11، 31، 85 و 50 درصد شده. اما در تیمار پرایمینگ صفات سطح برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک غده و سفتی اثر معنی‌داری نداشتند. به طور کلی نتایج نشان داد که آب مغناطیسی، گیاه تربچه را به عنوان یک عامل محافظ در برابر تنش خشکی محافظت می‌کند و باعث افزایش عملکرد گیاه می‌شود.

کلمات کلیدی

, ریشه, غده, کم آبیاری, میدان مغناطیسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080249,
author = {متانت, معصومه and بانژاد, حسین and گلدانی, مرتضی and قلی زاده, مصطفی},
title = {بررسی اثر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر عملکرد صفات مورفولوژیکی گیاه تربچه تحت تنش خشکی},
journal = {مدیریت آب و آبیاری},
year = {2020},
volume = {10},
number = {1},
month = {May},
issn = {2251-6298},
pages = {75--87},
numpages = {12},
keywords = {ریشه، غده، کم آبیاری، میدان مغناطیسی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر عملکرد صفات مورفولوژیکی گیاه تربچه تحت تنش خشکی
%A متانت, معصومه
%A بانژاد, حسین
%A گلدانی, مرتضی
%A قلی زاده, مصطفی
%J مدیریت آب و آبیاری
%@ 2251-6298
%D 2020

[Download]