مطالعات فهم حدیث, دوره (7), شماره (1), سال (2020-12) , صفحات (272-293)

عنوان : ( نقد و بررسی مستندات روایی دوگانگی خُلق و خوی امام حسن و امام حسین(ع) )

نویسندگان: حسین براتی , عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در منابع روایی، گزارشات و روایاتی مبنی بر این که امام حسن و امام حسین (ع) تفاوت هایی اساسی با هم داشتند وجود دارد؛ به گونه ای که این تفاوت ها در جهت گیری ها و اهداف هر یک از آن دو امام، تأثیر به سزایی داشته اند. این روایات، امام مجتبی(ع) را شبیه به پیامبر(ص) و امام حسین(ع) را شبیه به امام علی(ع) می دانند و یا امام مجتبی(ع) را به پیامبر(ص)، و امام حسین(ع) را به امام علی(ع) نسبت می دهند. به همین ترتیب، امام مجتبی(ع) روحیة صلح طلبی داشته و امام حسین(ع) دارای روحیة قیام و مبارزه بوده اند. نقد و بررسی این روایات از جهت سندی و دلالی، با رویکردی تحلیلی-انتقادی، کاری است که تاکنون صورت نگرفته است و پژوهة حاضر به آن می پردازد. برخی از روایات، به خاطر اشکالاتی، غیر قابل قبول اند؛ برخی تعارض قابل جمع و برخی غیر قابل جمع دارند و بعضی با نگاهی عمیق تر، قابل توجیه اند و هیچ تفاوت رویکردی بین دو امام را بر نمی تابند. نتیجه آن که تفاوت بین عقیده و خصوصیات حسنین(ع) به عنوان دو امام، قابل اثبات نیست و متوسّلان به آن، دلیل استواری در این قضیه ندارند و تراکم ادله و شواهد، خلاف آن را ثابت می کند.

کلمات کلیدی

, امام حسن(ع), امام حسین(ع), خلق و خو, شباهت به پیامبر(ص), صلح, مبارزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080252,
author = {براتی, حسین and اسمعیلی زاده, عباس},
title = {نقد و بررسی مستندات روایی دوگانگی خُلق و خوی امام حسن و امام حسین(ع)},
journal = {مطالعات فهم حدیث},
year = {2020},
volume = {7},
number = {1},
month = {December},
issn = {2588-3895},
pages = {272--293},
numpages = {21},
keywords = {امام حسن(ع)، امام حسین(ع)، خلق و خو، شباهت به پیامبر(ص)، صلح، مبارزه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی مستندات روایی دوگانگی خُلق و خوی امام حسن و امام حسین(ع)
%A براتی, حسین
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J مطالعات فهم حدیث
%@ 2588-3895
%D 2020

[Download]