جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام, دوره (6), شماره (13), سال (2018-9) , صفحات (1-32)

عنوان : ( نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان )

نویسندگان: سید جواد رامیار , علی اکبر مجدی , محمد مظلوم خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هم‌زمان با ورود نیروهای نظامی ایالات متحده آمریک ا و کشورهای عضو سازمان ناتو در سال 2001 به افغانستان، گروه‌های کمک برای بازسازی نیز به این کشور آمده و طی این سال‌ها، جامعه جهانی بیش از 130 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان هزینه‌کرده‌است. این پژوهش با هدف بررسی نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان، نُه مورد از شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی را به‌عنوان متغیرهای وابسته درنظرگرفته و در پرتو نظریات مکاتب نوسازی و وابستگی و با روش تحلیل داده­های ثانویه ارزیابی‌کرده‌است. نتیجه آزمون فرضیه­ها که در نرم‌افزار SPSS تحلیل‌شده‌است، نشان‌می­دهد که رابطه میان متغیر مستقل کمک‌های خارجی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، امید به زندگی، آموزش، افزایش جمعیت و توسعه انسانی، معنادار و مثبت بوده‌است اما میان کمک‌های خارجی و متغیرهای بهبود شرایط امنیتی و کاهش تولید مواد مخدر، رابطه غیرمعنادار و همچنین، اثر متغیر مستقل بر نرخ بیکاری منفی گزارش‌شده‌است؛ براین‌اساس، کمک‌های خارجی در بهبود اوضاع امنیتی، وضعیت بیکاری و کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان مؤثر نبوده؛ اما به بهبود وضعیت دسترسی مردم به خدمات آموزشی و بهداشتی منجرشده‌است.

کلمات کلیدی

, کمک‌های خارجی, توسعه اقتصادی, توسعه اجتماعی, افغانستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080259,
author = {رامیار, سید جواد and مجدی, علی اکبر and مظلوم خراسانی, محمد},
title = {نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان},
journal = {جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام},
year = {2018},
volume = {6},
number = {13},
month = {September},
issn = {2252-0732},
pages = {1--32},
numpages = {31},
keywords = {کمک‌های خارجی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، افغانستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان
%A رامیار, سید جواد
%A مجدی, علی اکبر
%A مظلوم خراسانی, محمد
%J جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
%@ 2252-0732
%D 2018

[Download]