اخلاق در علوم و فناوری, دوره (15), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (47-55)

عنوان : ( بازنمود کژکارکردهای اخلاقیِ ارتباطات درون‌فردی موثر بر بالندگی استعدادهای سازمانی )

نویسندگان: داود خانی , محمد مهرآیین , علی شیرازی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: اگر اخلاق (جمع «خُلق») به معنای قوا، سجایا و صفات درونی در نظر گرفته‌شود اشاره به بُعد درون‌نگر افراد می‌کند که در ادبیات مدیریت و روان‌شناسی با نام ارتباطات درون‌فردی شناخته می‌شود. این جنبه از ارتباطات از زمینه تحقیقاتی بسیار کمی برخوردار است. از این‌رو پژوهش حاضر در پی شناخت تنوعی از کژکارکردهای اخلاقی درون‌فردی است که عامل تضییع استعدادهای سازمان شمرده می‌شوند. روش: مطالعه حاضر پژوهشی کیفی با استراتژی پدیده‌نگاری است. جامعه آماری مجموعه کارکنان پیمانی یا رسمی ارگان‌های دولتی استان خراسان شمالی است که «تجربه تضییع استعدادها و مهارت‌ها» را در خود، همکاران، یا منابع انسانی زیرمجموعه خود داشته‌اند. تعداد 20 نمونه به شیوه غیرتصادفی و هدفمند از میان 17 ارگان دولتی انتخاب شده و از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برای جمع آوری داده‌ها استفاده شد. تحلیل داده‌ها در سه گام کدگذاری باز، محوری، و گزینشی صورت گرفته و فضای نتیجه بر آن اساس ارائه شد. یافته: پس از تلخیص، تقلیل، و کدبندی داده‌ها تعداد 5 کانون توجه (افق درونی) در حوزه کژکارکردهای درون‌نگر اخلاق با عناوین «انتفاع‌طلبی»، «خود برتربینی»، «نگرانی و بدبینی»، «بی‌تفاوتی»، و «ایده‌آل‌گرایی» در قالب 3 زمینه ارتباطی درون‌‌فردی (افق بیرونی) شامل «مدیران و مراتب سازمانی بالاتر»، «همکاران و زیرمجموعه»، و «فرد مستعد» حاصل شد. نتیجه‌گیری: «بی‌تفاوتی» و «نگرانی و بدبینی» پرتکرارترین کژکارکردهای ارتباطی درون‌فردی بودند که به عنوان موثرترین عوامل در جلوگیری از بالندگی استعدادها مورد شناسایی قرار گرفت. از سوی دیگر نقش تفکرات، باورها و احساسات «مدیران» بیش از سایر افق‌های بیرونی تشخیص داده‌شد.

کلمات کلیدی

, کژکارکردهای اخلاقی, ارتباطات درون‌فردی, تضییع بالندگی استعدادها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080263,
author = {خانی, داود and مهرآیین, محمد and شیرازی, علی and پویا, علیرضا},
title = {بازنمود کژکارکردهای اخلاقیِ ارتباطات درون‌فردی موثر بر بالندگی استعدادهای سازمانی},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2020},
volume = {15},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-7634},
pages = {47--55},
numpages = {8},
keywords = {کژکارکردهای اخلاقی، ارتباطات درون‌فردی، تضییع بالندگی استعدادها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنمود کژکارکردهای اخلاقیِ ارتباطات درون‌فردی موثر بر بالندگی استعدادهای سازمانی
%A خانی, داود
%A مهرآیین, محمد
%A شیرازی, علی
%A پویا, علیرضا
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2020

[Download]