پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (11), شماره (42), سال (2020-7) , صفحات (77-94)

عنوان : ( ارزیابی مدل های سری زمانی در پیش بینی بارش فصلی « مبتنی بر داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: اقلیم های خشک و نیمه خشک) )

نویسندگان: هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارندگی ازجمله متغیرهای اقلیمی است که درمدیریت منابع آب و کشاورزی دارای اهمیت می­ باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش مدل‌سازی پیش‌بینی داده­ های بارش ماهواره­ ای TMPA(3B43)دراقلیم­ های خشک و نیمه خشک ایران با استفاده از مدل SARIMA در مقیاس فصلی بوده است. پس از تصحیح داده‌های ماهانه ماهواره‌ای، مدل­ سازی بارش انجام شد. پس از ایستاسازی در واریانس و حذف روند فصلی، با کمک نمودارهای خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی، مدل‌های مناسب به دست آمد. تغییرات ضریب همبستگی بر پایه داده‌های ماهانه از 81/0 تا 9/0 در مناطق مورد مطالعه، تأیید کننده دقت مناسب مدل‌سازی بر اساس تکنیکSARIMAدر این پایه زمانی برای پیش‌بینی فصلی می‌باشد. نتایج شاخص‌های ارزیابی بین مقادیر واقعی و داده‌های حاصل از مدل‌های انتخابی نشان داد اگر داده‌های ماهانه پیش‌بینی شده سپس به داده فصلی تبدیل شود؛ نسبت به استفاده از داده‌های فصلی برای پیش‌بینی فصلی، دارای دقت بالاتری هستند. پس از واسنجی و ارزیابی مدل‌های نهایی، بارش فصلی بر پایه مقیاس ماهانه برای دوره (2021-2018) پیش‌بینی و با دوره پایه مقایسه شد. در فصل زمستان بر خلاف فصل‌های بهار و پاییز، 3 منطقه کاهش بارش و یک منطقه افزایش بارش داشته و در فصل تابستان در تمامی نقاط، ثبات نسبی و عدم تغییر بارش مشاهده شد. با توجه به متوسط بارش سالانه 4 منطقه مورد مطالعه، در دوره چهار ساله پیش‌بینی به طور میانگین حدود یک درصد کاهش بارش سالانه پیش‌بینی می‌شود. به صورت تفکیکی تغییرات بارش سالانه در پیکسل‌های متناظر مناطق کاشان، سیرجان، بهبهان و زرقان به ترتیب برابر 3/1-، 1/1، 1- و 8/1- درصد خواهد بود.

کلمات کلیدی

بارش فصلی پیش‌بینی تکنیک SARIMA داده سنجش از دور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080274,
author = {غفوریان قدس کاملی, هادی and ثنائی نژاد, سیدحسین and جباری نوقابی, مهدی},
title = {ارزیابی مدل های سری زمانی در پیش بینی بارش فصلی « مبتنی بر داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: اقلیم های خشک و نیمه خشک)},
journal = {پژوهش های اقلیم شناسی},
year = {2020},
volume = {11},
number = {42},
month = {July},
issn = {2228-5040},
pages = {77--94},
numpages = {17},
keywords = {بارش فصلی پیش‌بینی تکنیک SARIMA داده سنجش از دور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مدل های سری زمانی در پیش بینی بارش فصلی « مبتنی بر داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: اقلیم های خشک و نیمه خشک)
%A غفوریان قدس کاملی, هادی
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A جباری نوقابی, مهدی
%J پژوهش های اقلیم شناسی
%@ 2228-5040
%D 2020

[Download]