اطلاعات جغرافیایی, دوره (29), شماره (115), سال (2020-11) , صفحات (7-20)

عنوان : ( استفاده از مدل حاصلضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور در اقلیم های مختلف ایران )

نویسندگان: هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی و واسنجی داده‌های سنجش از دور به ‌عنوان منبع جدید برآورد بهتر و دقیق ‌تر بارش در مناطق مختلف امری ضروری است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، داده‌ های ماهانه بارش 15 ایستگاه سینوپتیک در 5 اقلیم ایران (خشک، نیمه ‌خشک، مدیترانه ‌ای، مرطوب و بسیارمرطوب) به ‌عنوان مبنا در دوره ‌زمانی 20 ساله 1998 تا 2017 انتخاب گردید. داده‌های بارش ماهانه ماهواره ‌ای (TMPA(3B43_V7 مورد ارزیابی قرار گرفته و با کمک مدل حاصل ‌ضربی واسنجی شدند. ارزیابی نتایج با کمک شاخص های R2،MBE،MAE وRSME انجام پذیرفت. بر اساس نتایج مقادیر تصحیح ‌نشده، شاخص R2از 0.6 برای ایستگاه آبعلی تا 0.89 برای ایستگاه کوهرنگ متغیر بود. در مناطق خشک داده ‌های ماهواره ‌ای بیش برآورد و در مناطق مرطوب کم برآورد داشتند. پس از اعمال تبدیل لگاریتمی و مدل حاصل ضربی بر داده‌ها، پارامتر ماهانه C جهت تصحیح داده ‌های ماهواره ‌ای برای اقلیم ‌های مختلف به دست آمد. پس از تصحیح، شاخص‌ های ارزیابی به ‌ویژه در معیار MBE کاهش قابل ملاحظه ‌ای یافت. به طوری که مقادیر این خطا در پیکسل های متناظر ایستگاه ‌های بم، شهرضا، بجنورد و اراک ( با اقلیم ‌های خشک و نیمه ‌خشک ) به ترتیب به 0.3- ، 0.6، 0.3- و 0.5- میلی ‌متر کاهش یافت و در ایستگاه نیشابور به صفر رسید. درصد کاهش انحراف خطا در اقلیم ‌های خشک، نیمه‌خشک، مدیترانه‌ای، مرطوب و خیلی مرطوب به ترتیب 88.7، 95.3، 68.4، 38.4 و 63.9 درصد به دست آمد. بر اساس نتایج، مدل تصحیح به ‌ویژه در مناطق خشک قابلیت استفاده را دارد.

کلمات کلیدی

بارش تصحیح خطا داده TMPA سنجش از دور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080275,
author = {غفوریان قدس کاملی, هادی and ثنائی نژاد, سیدحسین and جباری نوقابی, مهدی},
title = {استفاده از مدل حاصلضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور در اقلیم های مختلف ایران},
journal = {اطلاعات جغرافیایی},
year = {2020},
volume = {29},
number = {115},
month = {November},
issn = {2588-3860},
pages = {7--20},
numpages = {13},
keywords = {بارش تصحیح خطا داده TMPA سنجش از دور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از مدل حاصلضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور در اقلیم های مختلف ایران
%A غفوریان قدس کاملی, هادی
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A جباری نوقابی, مهدی
%J اطلاعات جغرافیایی
%@ 2588-3860
%D 2020

[Download]