رخساره های رسوبی, دوره (12), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (23-34)

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند بغمشاه بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش دهشک (شمال بلوک لوت) )

نویسندگان: انسیه بهدانی , فاطمه هادوی , مرضیه نطقی مقدم , احمدرضا خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، سازند بغمشاه در برش چینه شناسی دهشک واقع در شمال باختر قاین (شمال بلوک لوت) برمبنای نانوفسیل­های آهکی مورد بررسی قرار گرفته است. ضخامت سازند بغمشاه در این برش 896 متر بوده و متشکل از شیل، مارن و مقادیر کمی سنگ آهک ماسه­ای است. نتیجه این مطالعه، شناسایی 55 گونه متعلق به 26 جنس از نانوفسیل‌­های آهکی است. برمبنای گونه­‌های موجود و مقایسه با زون‌بندی نانوفسیل‌های آهکی در منطقه تتیس، سن رسوبات مطالعه شده سازند بغمشاه بریازین پیشین تا بارمین پیشین پیشنهاد می‌شود که مطابق با زیست ­زون­‌های CC1 تا CC5 از زون‌بندی (Sissingh (1977 می‌­باشد.

کلمات کلیدی

, زیست چینه نگاری, نانوفسیل های آهکی, بغمشاه, دهشک, بلوک لوت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080290,
author = {بهدانی, انسیه and هادوی, فاطمه and مرضیه نطقی مقدم and احمدرضا خزاعی},
title = {زیست چینه نگاری سازند بغمشاه بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش دهشک (شمال بلوک لوت)},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2019},
volume = {12},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-787X},
pages = {23--34},
numpages = {11},
keywords = {زیست چینه نگاری، نانوفسیل های آهکی، بغمشاه، دهشک، بلوک لوت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری سازند بغمشاه بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش دهشک (شمال بلوک لوت)
%A بهدانی, انسیه
%A هادوی, فاطمه
%A مرضیه نطقی مقدم
%A احمدرضا خزاعی
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2019

[Download]