مدیریت پرستاری, دوره (6), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (41-49)

عنوان : ( تأثیر اقدامات سیستم‌های کاری عملکرد بالا مدیریت منابع انسانی بر کیفیت مراقبت از بیمار از طریق متغیر میانجی توانمندسازی روانشناختی )

نویسندگان: ندا شکوری , علی شیرازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: از وجوه متمایز کننده بیمارستان ها ومراکز درمانی، کیفیت خدمات ارایه شده است. حصول این امر در گرو نیروی انسانی ارایه دهنده خدمت است و بنابراین اقدامات سیستم های کاری عملکرد بالا مدیریت منابع انسانی برای بهبود عملکرد این دسته افراد اهمیت می یابد. هدف: هدف مطالعه سنجش کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران و بررسی تاثیرگذاری اقدامات منابع انسانی بر کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران از راه ارتقای توانمند سازی روانشناختی است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی و کاربردی است. پرسشنامه ها بین پرستاران و پزشکان و مراقبین در 7 بیمارستان شهر مشهد توزیع گردیده اند. سیستم های کاری عملکرد بالا از پرسشنامه زاچاراتوس (2005)، توانمندسازی روانشناختی از پرسشنامه اسپیرتزر و همکاران (1995) وکیفیت مراقبت از بیمار از پرسشنامه بوکیورن، هاک، بور و ویلیامسون (2015) استخراج گردیده است. ضریب الفای کرونباخ بین بازه 0.84 تا0.98 قرار گرفته است. برای روایی سازه نیز از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. برای آزمون فرضیات از مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS ، استفاده گردید. یافته ها: آزمون فرضیات نشان داد اقدامات سیستم های کاری عملکرد بالا مدیریت منابع انسانی بر توانمندسازی روانشناختی تاثیر معنادار دارد(β=0.64, T=12.99).. توانمندسازی روانشناختی بر کیفیت مراقبت از بیمار تاثیر دارد (β=0.45, T=11.65) و توانمندسازی روانشناختی می تواند در این رابطه نقش میانجی ایفا کند. همچنین اقدامات سیستم های کاری عملکرد بالا تاثیر مستقیم بر کیفیت مراقبت از بیمار دارد (β=0.22, T=13.53).. نتیجه گیری: با توجه به نتایج ، لزوم بازنگری در مدیریت پرسنل احساس می شود ، مدیران می توانند از طریق اقدامات سیستم های کاری عملکرد بالا موجبات بهبود کیفیت خدمات ارایه شده بشوند.

کلمات کلیدی

, توانمندسازی روانشناختی, سیستم های کاری عملکرد بالا, کیفیت مراقبت از بیمار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080293,
author = {شکوری, ندا and شیرازی, علی},
title = {تأثیر اقدامات سیستم‌های کاری عملکرد بالا مدیریت منابع انسانی بر کیفیت مراقبت از بیمار از طریق متغیر میانجی توانمندسازی روانشناختی},
journal = {مدیریت پرستاری},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2645-4785},
pages = {41--49},
numpages = {8},
keywords = {توانمندسازی روانشناختی، سیستم های کاری عملکرد بالا، کیفیت مراقبت از بیمار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر اقدامات سیستم‌های کاری عملکرد بالا مدیریت منابع انسانی بر کیفیت مراقبت از بیمار از طریق متغیر میانجی توانمندسازی روانشناختی
%A شکوری, ندا
%A شیرازی, علی
%J مدیریت پرستاری
%@ 2645-4785
%D 2017

[Download]