دوازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2020-01-23

عنوان : ( تغییرات رخساره سنگی سازند شوریجه در برش قرقره - شرق حوضه کپه داغ )

نویسندگان: مهناز کشمیری , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه رسوبی کپه داغ واقع در شمال شرق ایران پس از بسته شدن اقیانوس پالئوتتیس و برخورد دوصفحه ایران و توران در دوره تریاس شکل گرفته است. نهشته های سیلیسی آواری سازند شوریجه، در اواخر ژوراسیک بالایی اوایل کرتاسه پایینی، در اثر عملکرد فاز –کوهزایی سیمرین بالایی در نواحی وسیعی از شرق و مرکز حوضۀ رسوبی کپه داغ رسوبگذاری شده است. رسوبات سازند شوریجه در شرق حوضه رسوبی کپه داغ دارای ضخامتی در حدود 286 متر در برش قرقره با مجموعه ای از رسوبات سیلیسی آواری است. بررسی ها ومشاهدات صحرایی و تحلیل رخساره های سنگی نشان می دهد که این سازند را می توان به سه بخش : الف( زیرین، شامل توالی های ماسه سنگی و شیلی دارای رخساره های گِلی ) Fm و FL ( و رخساره های ماسه سنگی ,Sm) Sh , Sp ( ب( بخش میانی رخساره های کنگلومرایی Gt) ، Gh ، Gcm ( که دارای بیشترین رخنمون است، و ج( بخش بالایی سازند تقسیم نمود که دارای رخساره کالکریتی ) Pc است و علاوه بر آن در برخی نقاط این بخش رخساره های Fl و St نیز به چشم می خورد. مطالعه رخساره های سنگی و بررسی های صحرایی مؤید وجود رسوبات رودخانه ای بریده بریده در شرق و جنوب شرق حوضه رسوبی کپه داغ در برش قرقره است

کلمات کلیدی

, رخساره سنگی, شوریجه, قرقره, محیط رسوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080298,
author = {کشمیری, مهناز and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {تغییرات رخساره سنگی سازند شوریجه در برش قرقره - شرق حوضه کپه داغ},
booktitle = {دوازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2020},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {رخساره سنگی، شوریجه، قرقره، محیط رسوبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات رخساره سنگی سازند شوریجه در برش قرقره - شرق حوضه کپه داغ
%A کشمیری, مهناز
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J دوازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2020

[Download]