مطالعات زبان و ترجمه, دوره (51), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (49-84)

عنوان : ( توصیف برخی هنجارهای زبانی مترجمان ادبی ایران از آغاز مشروطه تا کنون )

نویسندگان: محبوبه نورا , علی خزاعی فرید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگرچه ترجمه بالنفسه دارای ماهیت تاریخی است، پژوهش درباره جنبه های تاریخی آن یه به عبارتی «تاریخ نگاری» ترجمه بحثی نسبتا جدید است و تا کنون در این زمینه نسبت به دیگر حوزه های پژوهشی ترجمه کار چندانی صورت نگرفته است تا حدی که می توان گفت وضعیت تاریخ ترجمه قابل مقایسه با تاریخ نگاری در سایر رشته ها نیست. این پژوهش در چارچوب مطالعات توصیفی ترجمه یعنی نظریه توری در مورد هنجارها و قوانین ترجمه، اون روهر درباب رپرتوای فرهنگی و مطالعات پیکره ای در ترجمه انجام شده است. هدف این پژوهش توصیف هنجارهای زبانی سه نسل از مترجمان ادبی ایران است. در این پژوهش هفت هنجار زبانی، ترکیب قید و صفت، واژگان عربی، گرته برداری نحوی، تنوع قیود توصیف کننده افعال ناقل، تنوع فعل ناقل، نقطه ویرگوا و خط تیره در سه پیکره از سه نسل مترجم ادبی پس از مشروطه انتخاب و بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان داد که با گذشت زمان، بسامد ترکیب قید و صفت، واژگان عربی، قیود توصیف کننده افعال ناقل، افعال ناقل غیر از «گفت»، گرته برداری نحوی، نقطه ویرگول، و خط تیره بیشتر شده است. یافته ها بر اساس سنت ترجمه، امکانات زبان فارسی، و توانمندی های مترجمان سه دوره واکاوی شد.

کلمات کلیدی

, هنجارهای زبانی, مترجمان ادبی, تاریخ نگاری ترجمه, مطالعات پیکره ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080316,
author = {نورا, محبوبه and خزاعی فرید, علی},
title = {توصیف برخی هنجارهای زبانی مترجمان ادبی ایران از آغاز مشروطه تا کنون},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2019},
volume = {51},
number = {4},
month = {January},
issn = {2383-2878},
pages = {49--84},
numpages = {35},
keywords = {هنجارهای زبانی، مترجمان ادبی، تاریخ نگاری ترجمه، مطالعات پیکره ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توصیف برخی هنجارهای زبانی مترجمان ادبی ایران از آغاز مشروطه تا کنون
%A نورا, محبوبه
%A خزاعی فرید, علی
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2019

[Download]