هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 16 و 17 بهمن 1398 , 2020-02-05

عنوان : ( تاثیر ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه بر روی جریان (مطالعه موردی: رودخانه فاروب رومان) )

نویسندگان: فهیمه خواجوئی , سعیدرضا خداشناس , ابوالفضل مساعدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ها و مطالعات نشان داده است که علت افزایش خسارت سیل، تنها افزایش تکرار و یا بزرگی طغیان نبوده، بلکه افزایش استفاده از اراضی سیل-گیر مجاور رودخانه ها را باید عامل اصلی و اساسی دانست. بنابراین پیش بینی رفتار هیدرولیکی رودخانه ها در مقابل سیلاب های احتمالی جهت کاهش خسارت وارد به مزارع، شهرها و یا تأسیسات در حال ساخت در اطراف رودخانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است ]1[. در این تحقیق سیلاب رودخانه فاروب رومان با استفاده از نرم افزار HEC-RAS شبیه سازی و پهنه های سیلاب در دوره بازگشت های مختلف ارائه شده است. حریم و بستر رودخانه از روی عکس های هوایی سال 1347 و 1398 تعیین و با یکدیگر مقایسه شدند و در پایان تاثیر دخالت های انسانی بر روی جریان مشخص گردید.

کلمات کلیدی

, غییر کاربری اراضی, پهنه بندی سیلاب, حریم و بستر رودخانه, دخالت انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080326,
author = {خواجوئی, فهیمه and خداشناس, سعیدرضا and مساعدی, ابوالفضل},
title = {تاثیر ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه بر روی جریان (مطالعه موردی: رودخانه فاروب رومان)},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 16 و 17 بهمن 1398},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {غییر کاربری اراضی، پهنه بندی سیلاب، حریم و بستر رودخانه، دخالت انسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه بر روی جریان (مطالعه موردی: رودخانه فاروب رومان)
%A خواجوئی, فهیمه
%A خداشناس, سعیدرضا
%A مساعدی, ابوالفضل
%J هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 16 و 17 بهمن 1398
%D 2020

[Download]