مهندسی بهداشت محیط, دوره (7), شماره (4), سال (2020-9) , صفحات (455-476)

عنوان : ( مدل سازی و بهینه سازی فرایند انعقاد-لخته سازی شیرابه لندفیل با استفاده از روش سطح پاسخ )

نویسندگان: مهدی خجسته پور , سعید قنبری آزاد پاشاکی , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: امروزه با توجه به روش های متداول لندفیل کردن، دغدغه های محیط زیستی شیرابه های تولیدی به یک مشکل جهانی تبدیل شده است. فرایند فیزیکی-شیمیایی یک راه‌ حل بالقوه و مقرون به‌ صرفه برای تصفیه شیرابه لندفیل به شمار می‌رود. به دلیل وقت گیر بودن آزمایشات جارتست برای دستیابی به غلظت مناسب مواد منعقدکننده، هدف این پژوهش، بررسی تصفیه‌پذیری شیرابه لندفیل زباله مشهد با استفاده از روش سطح پاسخ به عنوان جایگزین روش های معمولی در فرایند انعقاد-لخته سازی بوده است. مواد و روش ها: آزمایشات در جارتست 6 خانه با حجم موثر mL 500 انجام شد. توانایی کلرید آهن 6 آبه در پاسخ به چهار پارامتر COD، TSS، کدورت و قلیائیت مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی مدل و بهینه سازی غلظت منعقدکننده و pH با توجه به بالاترین راندمان حذف، طرح مرکب مرکزی و روش سطح پاسخ استفاده شد. آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی بر مبنای روش‌های استاندارد آب و فاضلاب آمریکا انجام گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که برای سه پاسخ (COD، TSS و قلیائیت) مدل درجه دوم و کدورت نیز مدل درجه دوم کاهش یافته تحت شرایط بهینه برای غلظت g/L 23/10 در pH 85/8 حاصل شده است. آزمایشات تطبیق تحت شرایط بهینه منجر به حذف COD، TSS، کدورت و قلیائیت به ترتیب برابر 79/66%، 61/88%، 53/97% و 89/67% شد. بررسی های آماری (جدول ANOVA، مقادیر R2 و P-value) نشان داد که مدل ها برای ارائه داده های تجربی مناسب و در تمامی مدل ها، مقدار R2 بیشتر از 99/0 بود. مقادیر P-value نیز نشان داد که اثرات درجه دوم و درجه دوم کاهش یافته در غلظت کلرید آهن و pH انعقاد معنی دار بوده است. همسویی و تطابق نتایج تجربی نیز نزدیک به پیش بینی حاصل از مدل ها بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش با روش سطح پاسخ، از فرآیند انعقاد-لخته سازی می توان به-عنوان فرایندی موثر برای حذف ترکیبات بازدارنده شیرابه به کار گرفت.

کلمات کلیدی

, تصفیه شیرابه, کلرید آهن, روش سطح پاسخ, انعقاد-لخته سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080342,
author = {خجسته پور, مهدی and قنبری آزاد پاشاکی, سعید and ابراهیمی نیک, محمدعلی and روحانی, عباس},
title = {مدل سازی و بهینه سازی فرایند انعقاد-لخته سازی شیرابه لندفیل با استفاده از روش سطح پاسخ},
journal = {مهندسی بهداشت محیط},
year = {2020},
volume = {7},
number = {4},
month = {September},
issn = {2383-3211},
pages = {455--476},
numpages = {21},
keywords = {تصفیه شیرابه، کلرید آهن، روش سطح پاسخ، انعقاد-لخته سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی و بهینه سازی فرایند انعقاد-لخته سازی شیرابه لندفیل با استفاده از روش سطح پاسخ
%A خجسته پور, مهدی
%A قنبری آزاد پاشاکی, سعید
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%A روحانی, عباس
%J مهندسی بهداشت محیط
%@ 2383-3211
%D 2020

[Download]