مطالعات اجتماعی گردشگری, دوره (8), شماره (15), سال (2020-7) , صفحات (1-26)

عنوان : ( تأثیر جو بخشش درک شده بر عملکرد زنان فعال در صنعت گردشگری )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , قاسم اسلامی , فرشاد قادری خشندرق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه در پیشبرد اهداف کشورها تأثیر بسزایی دارند. این در حالی است که نقش زنان امروزی در بخش خدمات بسیار پررنگ شده است. با وجود اینکه تأثیر جو بخشش در سازمان ها بر عملکرد سازمانی مورد تأیید قرارگرفته است، بسیاری از سازمان ها در مسیر بهبود عملکرد از این امر غافل مانده اند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر جو بخشش درک شده بر عملکرد بازیابی خدمات به واسطه امنیت روان شناختی و انصاف سازمانی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش انجام کار، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان زن هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد تشکیل دادهاند. به دلیل نامشخص بودن جامعه آماری، تعداد 082 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد، جو بخشش درک شده بر امنیت روان شناختی و انصاف سازمانی زنان تأثیر مثبت و معنی داری دارد. نتیجه دیگر اینکه امنیت روان شناختی و انصاف سازمانی بر عملکرد بازیابی خدمات تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این نقش واسط امنیت روان شناختی و انصاف سازمانی نیز تأیید شد

کلمات کلیدی

, جو بخشش درک شده, عملکرد بازیابی خدمات, امنیت روان شناختی, انصاف سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080389,
author = {رحیم نیا , فریبرز and اسلامی, قاسم and قادری خشندرق, فرشاد},
title = {تأثیر جو بخشش درک شده بر عملکرد زنان فعال در صنعت گردشگری},
journal = {مطالعات اجتماعی گردشگری},
year = {2020},
volume = {8},
number = {15},
month = {July},
issn = {2382-9664},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {جو بخشش درک شده، عملکرد بازیابی خدمات، امنیت روان شناختی، انصاف سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر جو بخشش درک شده بر عملکرد زنان فعال در صنعت گردشگری
%A رحیم نیا , فریبرز
%A اسلامی, قاسم
%A قادری خشندرق, فرشاد
%J مطالعات اجتماعی گردشگری
%@ 2382-9664
%D 2020

[Download]