مرتع و آبخیزداری, دوره (73), شماره (1), سال (2020-5) , صفحات (139-148)

عنوان : ( بررسی کارایی مدل شاخص پایداری دامنه در شرایط مختلف هیدرولوژیکی (مطالعۀ موردی: حوزۀ سد بیدواز اسفراین) )

نویسندگان: زکیه صفر پور , جلیل فرزادمهر , علی گل کاریان , مهدی بشیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لغزش یکی از عمده حرکات توده­ای است که هر ساله موجب خسارات جانی و مالی فراوان در مناطق پر باران کوهستانی و لرزه­خیز می­شود، از این رو شناسایی مناطق مستعد خطر برای برنامه­ریزی و مدیریت جامع سرزمین امری ضروری می‌باشد. لذا در این پژوهش زمین‌لغزش‌های رخ‌داده در حوزۀ آبخیز سد بیدواز با مساحت 161 کیلومترمربع و دارای 125 نقطۀ لغزشی، با استفاده از مدل شاخص پایداری دامنه در شرایط مختلف هیدرولوژیکی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. بر روی دامنه‌های مورد نظر آزمایش دانه­بندی خاک انجام و پارامترهای مکانیک خاک اندازه­گیری شد. سپس با استفاده از بسته‌های Arc Gisو Arc View و کالیبره کردن پارامترها در محیط SINMAP و تلفیق پارامترهای مکانیک خاک و پارامترهای هیدرولوژیک با نقشۀ رقومی ارتفاعی، مدل اجرا گردید. سپس اعتبار­سنجی مدل در دو شرایط هیدرولوژیک معمول که اجرای مدل با بارش­هایی با دورۀ بازگشت 10-2 سال و شرایط هیدرولوژیک حداکثر که شامل اجرای مدل با بارش‌هایی با دورۀ بازگشت­های 20-50 سال بود اعمال گردید. نتایج نشان داد که در شرایط هیدرولوژیک معمول، عملکرد مدل در شبیه­سازی زمین‌لغزش­ها متوسط است. درحالی‌که با افزایش شرایط رطوبت هیدرولوژیک در محدودۀ موردمطالعه، عملکرد مدل افزایش چشم‌گیری داشته است و پیش­بینی مدل توانست به ترتیب 21% و ­ 26% در مراحل کالیبراسیون و اعتبار سنجی ارتقاء پیدا نماید. بنابراین از مدل SINMAP در شرایط رطوبت هیدرولوژیک بالا می‌توان برای انتخاب مسیر راه‌های ارتباطی پرخطر با توجه به نقشۀ پهنه‌بندی خطر وقوع لغزش اقدام کرد.

کلمات کلیدی

, پهنه‌بندی, زمین‌لغزش, سد بیدواز, مدل پایداری دامنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080397,
author = {زکیه صفر پور and جلیل فرزادمهر and گل کاریان, علی and مهدی بشیری},
title = {بررسی کارایی مدل شاخص پایداری دامنه در شرایط مختلف هیدرولوژیکی (مطالعۀ موردی: حوزۀ سد بیدواز اسفراین)},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2020},
volume = {73},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-5044},
pages = {139--148},
numpages = {9},
keywords = {پهنه‌بندی، زمین‌لغزش، سد بیدواز، مدل پایداری دامنه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی مدل شاخص پایداری دامنه در شرایط مختلف هیدرولوژیکی (مطالعۀ موردی: حوزۀ سد بیدواز اسفراین)
%A زکیه صفر پور
%A جلیل فرزادمهر
%A گل کاریان, علی
%A مهدی بشیری
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2020

[Download]