تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (18), شماره (51), سال (2019-2) , صفحات (183-198)

عنوان : ( طراحی شبکه های عصبی فیدبک تکاملی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی عنکبوتی در برآورد بار معلق (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کارده) )

نویسندگان: معصومه درمانی , محمد نهتانی , هایده آرا , علی گل کاریان , سلمان شریف آذری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رآیند­های فرسایش و انتقال رسوب در رودخانه یکی از مهمترین و پیچیده­ترین موضوعات مهندسی رودخانه می­باشد. این فرایند اثرات ویژه­ای روی شاخص­های کیفی آب، کنش کف بستر و تخریب کناره­های رودخانه داشته و همچنین خسارت زیادی به طرح­های عمرانی وارد می­کنند. عدم تداوم نمونه ­برداری و اندازه­گیری رسوب در بسیاری از ایستگاه­های موجود و همچنین نبود آمار دقیقی از میزان رسوب در بسیاری از رودخانه­های کشور از یک سو و اختلاف شرایط آب و هوایی، هیدرولوژیکی و توپوگرافی از سوی دیگر تهیه و واسنجی مدل­های فرسایش و رسوب در نقاط مختلف را با مشکل مواجه ساخته است و نیاز به سرمایه مالی، زمانی دارد، اما الگوریتم بهینه­سازی تکاملی قادر به حل این مشکلات نسبت به روش ریاضی و تجربی است. هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین بهترین الگوریتم تکاملی است با انتخاب الگوریتم بهینه ­سازی عنکبوت می­توان دست به آموزش جدید زده و بهترین الگوی تکاملی را برای ایستگاه هیدرومتری و باران سنجی حوزه آبخیز کارده تعیین کرد و کارآیی شبکه پرسپترون و الگوریتم تکاملی حوزه آبخیز سد کارده برای دوره آماری 24 ساله را بررسی کرد. در خاتمه نتایج ثابت کرد الگوریتم بهینه­سازی عنکبوت اجتماعی نتایج بهتری در پیش­بینی بارمعلق حوزه آبخیز کارده دارد.

کلمات کلیدی

, بارمعلق, حوزه آبخیزسد کارده, الگوریتم تکاملی عنکبوت اجتماعی, شبکهmlp, رسوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080401,
author = {معصومه درمانی and محمد نهتانی and هایده آرا and گل کاریان, علی and سلمان شریف آذری},
title = {طراحی شبکه های عصبی فیدبک تکاملی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی عنکبوتی در برآورد بار معلق (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کارده)},
journal = {تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی},
year = {2019},
volume = {18},
number = {51},
month = {February},
issn = {2228-7736},
pages = {183--198},
numpages = {15},
keywords = {بارمعلق، حوزه آبخیزسد کارده، الگوریتم تکاملی عنکبوت اجتماعی، شبکهmlp، رسوب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی شبکه های عصبی فیدبک تکاملی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی عنکبوتی در برآورد بار معلق (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کارده)
%A معصومه درمانی
%A محمد نهتانی
%A هایده آرا
%A گل کاریان, علی
%A سلمان شریف آذری
%J تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
%@ 2228-7736
%D 2019

[Download]