مهندسی و مدیریت آبخیز, سال (2019-10)

عنوان : ( کاربرد مدل EPASWMM در شبیه سازی سیلاب ورودی به مناطق شهری از بازه های هیدرولوژیکی روستایی با استفاده از روابط ریاضی مطالعه موردی : شهرک پایداری شهر مشهد )

نویسندگان: علیرضا معماری , کریم سلیمانی , محمود حبیب نژاد , علی گل کاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدلهای متعددی برای شبیه‌سازی سیلاب ورودی به مناطق شهری از بازه های روستایی طراحی شده که مدل EPASWMM یکی از آنها می باشد. حوزه آبخیز شهری مشهد (بازه های هیدرولوژیکی روستایی مشرف به شهر مشهد) با 8 زیرحوزه مستقل و با مساحت 2472 هکتار در جنوب شهر مشهد واقع شده و محدوده مورد مطالعه، منطقه مسکونی شهرک پایداری مشهد با مساحت 6/95 هکتار در پایین دست زیرحوزه های M2، M3 و M4 می‌باشد. بدلیل دبی پیک زیاد سیلاب زیرحوزه های M2، M3 و M4 ، ظرفیت کانالهای انتقال شهری در منطقه شهرک پایداری کافی نبوده و پس از هر بارندگی، رواناب زیادی وارد مناطق مسکونی می شود. هدف از این پژوهش ارزیابی کارایی مدل EPASWMM در شبیه‌سازی رواناب می‌باشد. محدوده مطالعاتی به 12 واحد هیدرولوژیک (OUT1 الی OUT12) تفکیک شده وشبکه جمع آوری رواناب در قالب گره ها- کانالها وارد مدل شد. از چهار واقعه بارندگی برای ارزیابی و واسنجی مدل استفاده شده که در بخش واسنجی ، مقدار نمایه نش- ساتکلیف (NS) برای متغیر دبی در واقعه اول و سوم به ترتیب 94/0 و 92/0 و برای ارتفاع رواناب به ترتیب 9/0 و 86/0بوده و نشاندهنده بالابودن دقت شبیه سازی رواناب شهری با استفاده از مدل EPASWMM در هر دو متغیر می‌باشد. نتایج بخش ارزیابی مدل برای دو واقعه دوم و چهارم نشان می‌دهد که نمایه های (NS) و (R2) برای سه متغیر دبی، ارتفاع و سرعت رواناب به ترتیب از 78/0 تا 9/0 و 73/0 تا 89/0 متغیر بوده که نشاندهنده همبستگی زیاد داده‌های مشاهده ای و شبیه سازی شده می‌باشد. سناریوهای کاهش سیلاب در واحدهای هیدرولوژیکی با توجه به نتایج شبیه سازی بررسی شده و نتایج نشان داد که اتصال- گره های کد 5 ، 8، 11 و 12 ظرفیت انتقال رواناب در سرعتهای بالا را نداشته و بر اساس نتایج روندیابی مدل، تغییر ابعاد گره و کانال انجام شده است.

کلمات کلیدی

, ارزیابی اتصال, گره سیلاب شهری واسنجی هیدروگراف مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080402,
author = {علیرضا معماری and کریم سلیمانی and محمود حبیب نژاد and گل کاریان, علی},
title = {کاربرد مدل EPASWMM در شبیه سازی سیلاب ورودی به مناطق شهری از بازه های هیدرولوژیکی روستایی با استفاده از روابط ریاضی مطالعه موردی : شهرک پایداری شهر مشهد},
journal = {مهندسی و مدیریت آبخیز},
year = {2019},
month = {October},
issn = {2251-9300},
keywords = {ارزیابی اتصال- گره سیلاب شهری واسنجی هیدروگراف مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد مدل EPASWMM در شبیه سازی سیلاب ورودی به مناطق شهری از بازه های هیدرولوژیکی روستایی با استفاده از روابط ریاضی مطالعه موردی : شهرک پایداری شهر مشهد
%A علیرضا معماری
%A کریم سلیمانی
%A محمود حبیب نژاد
%A گل کاریان, علی
%J مهندسی و مدیریت آبخیز
%@ 2251-9300
%D 2019

[Download]