پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم , 2020-07-05

عنوان : ( بررسی اثر تبادل رهبر پیرو بر رضایت شغلی کارکنان از طریق نقش میانجی سرمایه روانشناختی )

نویسندگان: الهه صابری , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احساس رضایتمندی شغلی از اساسیترین مؤلفههای بهداشت روانی، پویایی، کارآمدی و خلاقیت افراد در هر شغل و حرفهای است. مطالعات نشان داده است که تبادل رهبر پیرو یکی از پیشبینهای مؤثر بر رضایت - شغلی است. تبادل رهبر پیرو یکی از منابع شغلی محسوب میشود که میتواند اثرات منفی نارضایتیهای - شغلی را کاهش دهد. از دیگر عواملی که بر رضایت شغلی اثرگذار است، سرمایه روانشناختی است؛ این پژوهش به بررسی تأثیر بررسی اثر تبادل رهبر پیرو بر رضایت شغلی کارکنان از طریق نقش میانجی سرمایه روانشناختی - میپردازد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شرکتهای دانشبنیان شهر مشهد تشکیل میدادند. از این تعداد شرکت 97 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامه بود. روایی صوری با استفاده ازنظر خبرگان، روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. پس از اطمینان از روایی و پایایی، پرسشنامه بهصورت حضوری بین اعضای جامعه توزیع گردید. تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای SPSS 21 و Smart PLS 2 با روش مدلیابی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج حاکی از این بودند که تبادل رهبر پیرو بر رضایت شغلی - و سرمایه روانشناختی اثر مثبت و معنیداری دارد، سرمایه روانشناختی بر رضایت شغلی اثر مثبت و معنیداری دارد و سرمایه روانشناختی اثر تبادل رهبر پیرو بر رضایت شغلی را میانجیگری میکند

کلمات کلیدی

, تبادل رهبر پیرو, رهبری, رضایت شغلی, سرمایه روانشناختی, شرکتهای دانشبنیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080420,
author = {صابری, الهه and ملک زاده, غلامرضا},
title = {بررسی اثر تبادل رهبر پیرو بر رضایت شغلی کارکنان از طریق نقش میانجی سرمایه روانشناختی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم},
year = {2020},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تبادل رهبر پیرو، رهبری، رضایت شغلی، سرمایه روانشناختی، شرکتهای دانشبنیان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تبادل رهبر پیرو بر رضایت شغلی کارکنان از طریق نقش میانجی سرمایه روانشناختی
%A صابری, الهه
%A ملک زاده, غلامرضا
%J پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
%D 2020

[Download]