آب و خاک, دوره (34), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (365-378)

عنوان : ( کاربست مقایسه‌ای الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با الگوریتم‌های فراکاوشی در مدل روندیابی سیلاب )

نویسندگان: سعید خلیفه , سیدعلیرضا اسماعیلی , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روندیابی سیلاب یکی از الزامات مهم در مطالعات مهندسی رودخانه محسوب می­‌شود. روندیابی هیدرولوژیکی در رودخانه­‌های شریانی و رودخانه‌های فاقد آمار حوضه میانی متداول است. به این منظور نیاز به تهیه مقاطع عرضی و تعیین شیب‌­ها در کلیه بازه­های رودخانه می­باشد. روش ماسکینگام می‌تواند با استفاده از آن ضمن صرفه‌­جویی در زمان و هزینه، اطلاعات مربوط به عمق و دبی جریان سیلابی را در هر زمان مشخص نماید. کاربست روش‌­های فراکاوشی نتایج رضایت بخشی را در این زمینه تاکنون نشان داده است. از این رو در این پژوهش، به ارزیابی کارایی الگوریتم جستجوی موجودات همزیست (SOS) در تخمین پارامترهای بهینه مدل غیرخطی ماسکینگام پرداخته شد. به­ منظور بررسی میزان مطلوبیت یافته­‌های پژوهش، نتایج حاصل از الگوریتم موجودات همزیست (SOS)، با نتایج سایر روش های فراکاوشی شامل الگوریتم وراثتی (GA)، الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)، الگوریتم رقابت استعماری (ICA) مقایسه گردید. در الگوریتم پیشنهادی، روش تابع جریمه غیرمستقیم در مدل برای جلوگیری از منفی شدن خروجی و ذخیره اعمال شده است. الگوریتم مذکور بهینه سراسری یا نزدیک سراسری را بدون در نظر گرفتن مقادیر اولیه پارامترها با همگرایی سریع پیدا می‌کند. نتایج الگوریتم SOS برای دو رودخانه ویلسون و کارده نشان دهنده کمینه‌سازی مجموع مربعات باقیمانده‌ها (SSQ) می‌­باشد که برای رودخانه ویلسون با MSE (85/5) و SSQ (78/128) و رودخانه کارده با MSE (505/0) و SSQ (552/4) می‌باشد و مانند الگوریتم‌های PSO و ICA عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم‌ GA داشته است در نتیجه الگوریتم پیشنهادی می‌تواند با اطمینان خوبی به ­منظور برآورد مقادیر بهینه پارامترهای مدل ماسکینگام غیر خطی مورد استفاده قرار گیرد

کلمات کلیدی

, بهین یابی, تابع جریمه غیرمستقیم, رودخانه شریانی, روندیابی هیدرولیکی, مدل غیرخطی ماسکینگام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080425,
author = {خلیفه, سعید and اسماعیلی, سیدعلیرضا and اسماعیلی, کاظم and خداشناس, سعیدرضا},
title = {کاربست مقایسه‌ای الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با الگوریتم‌های فراکاوشی در مدل روندیابی سیلاب},
journal = {آب و خاک},
year = {2020},
volume = {34},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {365--378},
numpages = {13},
keywords = {بهین یابی، تابع جریمه غیرمستقیم، رودخانه شریانی، روندیابی هیدرولیکی، مدل غیرخطی ماسکینگام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربست مقایسه‌ای الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با الگوریتم‌های فراکاوشی در مدل روندیابی سیلاب
%A خلیفه, سعید
%A اسماعیلی, سیدعلیرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%A خداشناس, سعیدرضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2020

[Download]