روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن, دوره (5), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (12-21)

عنوان : ( نقش 5 عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی هیجانات پیشرفت دانشجویان )

نویسندگان: مریم بردبار , راضیه شیخ الاسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی هیجانات مثبت و منفی پیشرفت دانشجویان بود. نمونه پژوهش شامل 121 نفر )91 دختر و 08 پسر( از دانشجویان دانشگاه شیراز بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت و پرسشنامه هیجانات پیشرفت بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه، به شیوه ی همزمان، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که از میان پنج عامل بزرگ شخصیت، وظیفه مداری و گشودگی به صورت مثبت و معنادار، هیجانات پیشرفت مثبت را پیش بینی می کنند، همچنین در ارتباط با هیجانات پیشرفت منفی، روان رنجورخویی پیش بینی کننده ی مثبت و گشودگی پیش بینی کننده ی منفی هیجانات پیشرفت منفی هستند. این نتایج نشان می دهند که صفات شخصیت، نقش مؤثری در تجارب هیجانی دانشجویان در محیط های پیشرفت، ایفا می کنند

کلمات کلیدی

, هیجانات پیشرفت مثبت, هیجانات پیشرفت منفی, پنج عامل بزرگ شخصیت, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080487,
author = {بردبار, مریم and راضیه شیخ الاسلامی},
title = {نقش 5 عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی هیجانات پیشرفت دانشجویان},
journal = {روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن},
year = {2014},
volume = {5},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-9414},
pages = {12--21},
numpages = {9},
keywords = {هیجانات پیشرفت مثبت، هیجانات پیشرفت منفی، پنج عامل بزرگ شخصیت، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش 5 عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی هیجانات پیشرفت دانشجویان
%A بردبار, مریم
%A راضیه شیخ الاسلامی
%J روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن
%@ 2008-9414
%D 2014

[Download]