روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن, دوره (5), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (12-21)

عنوان : ( نقش 5 عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی هیجانات پیشرفت دانشجویان )

نویسندگان: مریم بردبار , راضیه شیخ الاسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیشبینی هیجانات مثبت و منفی پیشرفت دانشجویان بود. نمونه پژوهش شامل 121 نفر )91 دختر و 08 پسر( از دانشجویان دانشگاه شیراز بود که با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت و پرسشنامه هیجانات پیشرفت بود. دادهها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه، به شیوهی همزمان، مورد بررسی قرار گرفت. یافتهها حاکی از آن بود که از میان پنج عامل بزرگ شخصیت، وظیفهمداری و گشودگی به صورت مثبت و معنادار، هیجانات پیشرفت مثبت را پیشبینی میکنند، همچنین در ارتباط با هیجانات پیشرفت منفی، روانرنجورخویی پیشبینی کنندهی مثبت و گشودگی پیشبینی کنندهی منفی هیجانات پیشرفت منفی هستند. این نتایج نشان میدهند که صفات شخصیت، نقش مؤثری در تجارب هیجانی دانشجویان در محیطهای پیشرفت، ایفا می کنند

کلمات کلیدی

, هیجانات پیشرفت مثبت, هیجانات پیشرفت منفی, پنج عامل بزرگ شخصیت, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080487,
author = {بردبار, مریم and راضیه شیخ الاسلامی},
title = {نقش 5 عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی هیجانات پیشرفت دانشجویان},
journal = {روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن},
year = {2014},
volume = {5},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-9414},
pages = {12--21},
numpages = {9},
keywords = {هیجانات پیشرفت مثبت، هیجانات پیشرفت منفی، پنج عامل بزرگ شخصیت، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش 5 عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی هیجانات پیشرفت دانشجویان
%A بردبار, مریم
%A راضیه شیخ الاسلامی
%J روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن
%@ 2008-9414
%D 2014

[Download]