مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (18), شماره (1), سال (2020-4) , صفحات (15-28)

عنوان : ( الگوریتم جدید و مقاوم AMP برای ماتریس‌های غیر iid و گوسی مبتنی بر تئوری بیز در نمونه‌برداری فشرده )

نویسندگان: فهیمه انصاری رام , مرتضی خادمی درح , عباس ابراهیمی مقدم , هادی صدوقی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوریتم تقریب انتقال پیام (AMP) یک الگوریتم تکراری کم‌هزینه برای بازیابی سیگنال در نمونه‌برداری فشرده است. هنگامی که ماتریس نمونه‌بردار دارای مؤلفه‌هایی با توزیع گوسی مستقل و یکسان (iid) باشد، همگرایی AMP با تحلیل ریاضی اثبات می‌شود. اما برای سایر ماتریس‌های نمونه‌بردار به خصوص ماتریس‌های بدحالت، عملکرد این الگوریتم ضعیف شده و حتی ممکن است واگرا شود. این مشکل منجر به محدودیت استفاده از AMP در بعضی کاربردها از جمله تصویربرداری شده است. در این مقاله الگوریتمی جهت اصلاح AMP مبتنی بر تئوری بیز برای ماتریس‌های غیر iid ارائه شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که میزان مقاومت الگوریتم پیشنهادی برای ماتریس‌های غیر iid نسبت به روش‌های پیشین بیشتر می‌باشد. به عبارت دیگر این روش دارای دقت بیشتر در بازیابی است و با تکرار کمتری همگرا خواهد شد.

کلمات کلیدی

, الگوریتم تقریب انتقال پیام (AMP), ماتریس‌های بدحالت, ماتریس‌های سطری متعامد, ماتریس‌های گوسی iid, ماتریس‌های مرتبه پایین, نمونه‌برداری فشرده (CS)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080490,
author = {انصاری رام, فهیمه and خادمی درح, مرتضی and ابراهیمی مقدم, عباس and صدوقی یزدی, هادی},
title = {الگوریتم جدید و مقاوم AMP برای ماتریس‌های غیر iid و گوسی مبتنی بر تئوری بیز در نمونه‌برداری فشرده},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2020},
volume = {18},
number = {1},
month = {April},
issn = {1682-3745},
pages = {15--28},
numpages = {13},
keywords = {الگوریتم تقریب انتقال پیام (AMP)، ماتریس‌های بدحالت، ماتریس‌های سطری متعامد، ماتریس‌های گوسی iid، ماتریس‌های مرتبه پایین، نمونه‌برداری فشرده (CS)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوریتم جدید و مقاوم AMP برای ماتریس‌های غیر iid و گوسی مبتنی بر تئوری بیز در نمونه‌برداری فشرده
%A انصاری رام, فهیمه
%A خادمی درح, مرتضی
%A ابراهیمی مقدم, عباس
%A صدوقی یزدی, هادی
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2020

[Download]