آب و خاک, دوره (34), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (423-437)

عنوان : ( تأثیر بازدارنده‌های مصنوعی و طبیعی نیترات‌زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهو )

نویسندگان: سارا سنگ سفیدی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , محمد بنایان اول , مجبوبه مظهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازدارنده‌های نیترات­زایی ترکیباتی هستند که اکسایش زیستی آمونیوم به نیتریت را به تأخیر می‌اندازند و بدین ترتیب تجمع نیترات در خاک را کاهش می‌دهند. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر بازدارنده‌های نیترات‌زایی، 3 و 4-دی متیل پیرازول فسفات (DMPP)، دی­سیان­دی­آمید (DCD) و پودر درمنه (ART)، در حضور منابع مختلف نیتروژن، بر تغییرات نیتروژن معدنی خاک، میزان نیتروژن گیاه، تجمع نیترات در برگ گیاه و برخی از خصوصیات رشدی کاهو، در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که بازدارنده‌های نیترات­زایی در حضور منابع مختلف کود نیتروژن موجب کاهش غلظت نیتروژن نیتراتی و افزایش نیتروژن آمونیومی خاک شدند. همچنین غلظت نیتروژن در گیاه در حضور بازدارنده­های نیترات­زایی افزایش یافت. کاربرد بازدارنده‌های نیترات­زایی موجب کاهش غلظت نیترات در برگ گیاه شد. همین­طور استفاده از بازدارنده­های نیترات­زایی بر خصوصیات رشدی گیاه نیز تاثیر گذاشتند. به طور کلی بهترین کارکرد بازدارنده‌های نیترات‌زایی در حضور منبع کود اوره مشاهده شد و بازدارنده نیترات‌زایی ART دارای بیشترین تاثیر و پس از آن بازدارنده‌های DMPP و DCD دارای بهترین کارکرد بودند.

کلمات کلیدی

, اوره, بازدارنده‌های نیترات زایی, کاهو, کود گاوی, ورمی کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080522,
author = {سنگ سفیدی, سارا and لکزیان, امیر and آستارائی, علیرضا and بنایان اول, محمد and مجبوبه مظهری},
title = {تأثیر بازدارنده‌های مصنوعی و طبیعی نیترات‌زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهو},
journal = {آب و خاک},
year = {2020},
volume = {34},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {423--437},
numpages = {14},
keywords = {اوره; بازدارنده‌های نیترات زایی; کاهو; کود گاوی; ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر بازدارنده‌های مصنوعی و طبیعی نیترات‌زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهو
%A سنگ سفیدی, سارا
%A لکزیان, امیر
%A آستارائی, علیرضا
%A بنایان اول, محمد
%A مجبوبه مظهری
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2020

[Download]