زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (11), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (85-110)

عنوان : ( بررسی کنش گفتار «دروغ» و رابطه آن با متغیرهای سن، جنسیت، رشته تحصیلی، منطقه جغرافیایی و مذهب )

نویسندگان: فاخته نخاولی , اعظم استاجی , عطیه کامیابی گل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر، مطالعه‌ای توصیفی، تحلیلی و میدانی است که به بررسی نمونه اعلای دروغ در زبان فارسی و همچنین به ارتباط میان کنش گفتار دروغ و متغیرهای سن، جنسیت، رشته تحصیلی، جهت‌گیری مذهبی، منطقه جغرافیایی ( شهر یا مکانی که آزمودنی‌های مورد نظر در آن بزرگ شده‌اند) می پردازد. در این پژوهش از پرسشنامه ی رویکردهای مذهبی آلپورت و همچنین پرسشنامه ی کلمن و کی استفاده نموده و برای تحلیل داده های حاصل از نرم افزار اس پی اس اس نسخه ی ۲۲، بهره گرفته ایم. این پرسشنامه ها به ۲۸۰ دانشجوی دانشکده‌ی ادبیات که در ۸ رشته‌ی مختلف در مقطع تحصیلات تکمیلی، مشغول به تحصیل بودند، داده شد. انتخاب آزمودنی‌ها به صورت داوطلبانه و براساس جدول تعمیم‌پذیری مورگان، انجام گرفت. نتایج این بررسی ها نشان داد که نمونه‌ی اعلای دروغ در زبان فارسی دارای سه مؤلفه است: مؤلفه‌ی بیان خبر، مؤلفه‌ی کذب بودن خبر و مؤلفه‌ی قصد فریب داشتن. نتایج همچنین نشان داد که تنها میان متغیر منطقه‌ی جغرافیایی و مفهوم دروغ همبستگی و ارتباط وجود دارد و میان سایر متغیرهای مورد نظر با کنش گفتار دروغ تفاوت معنادار مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, نمونه اعلای دروغ, جنس, منطقه جغرافیایی, مذهب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080536,
author = {نخاولی, فاخته and استاجی, اعظم and کامیابی گل, عطیه},
title = {بررسی کنش گفتار «دروغ» و رابطه آن با متغیرهای سن، جنسیت، رشته تحصیلی، منطقه جغرافیایی و مذهب},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2019},
volume = {11},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۳۳},
pages = {85--110},
numpages = {25},
keywords = {نمونه اعلای دروغ; جنس; منطقه جغرافیایی; مذهب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کنش گفتار «دروغ» و رابطه آن با متغیرهای سن، جنسیت، رشته تحصیلی، منطقه جغرافیایی و مذهب
%A نخاولی, فاخته
%A استاجی, اعظم
%A کامیابی گل, عطیه
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ ۲۰۰۸-۷۲۳۳
%D 2019

[Download]