دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2013-10-29

عنوان : ( مقایسه کارایی الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و K نزدیک‌ترین همسایگی برای طبقه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی )

نویسندگان: فرشته مدرسی , شهاب عراقی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در کشور ما آبهای زیرزمینی یکی از منابع مهم آبی به‌شمار می‌روند. از این‌رو برای مصرف این آب، تعیین کیفیت آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای طبقه بندی کیفیت آب، شاخص‌های مختلفی نظیر NSF ،ISQA و CCME ارائه شده است که در دو شاخص اول، متغیرهای کیفی وزن دهی می‌شوند و تعیین وزن آنها به تفسیر متخصصان نیاز دارد؛ در حالیکه شاخص CCME از روش دیگری برای طبقه بندی کیفیت آب استفاده می‌نماید که مناسب‌تر است. ولی به‌طور کلی استفاده از این شاخص‌ها بسیار زمانبر است. بنابراین می‌توان با آموزش الگوریتم‌های طبقه‌بندی بر اساس هر یک از شاخص‌های مذکور، کیفیت تعداد بسیار زیادی از نمونه‌های آب را در کم‌ترین زمان تعیین نمود. ولی سئوال این است که آیا و تا چه اندازه، نتایج این الگوریتم‌ها با یکدیگر متفاوت است و کدام الگوریتم دارای نتایج صحیح‌تری است. برای پاسخگویی به این سئوالات، در مقاله حاضر، کارایی دو الگوریتم پرکاربرد ماشین بردار پشتیبان و K نزدیک‌ترین همسایگی برای طبقه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی بررسی و مقایسه شده است. بدین منظور از آمار کیفیت آب 100 چاه مشاهداتی در دشت تهران در سال آبی 83-1382 استفاده شده است که بر اساس دو آلاینده نیترات و کلر و با استفاده از شاخص CCME طبقه‌بندی شده‌اند. نتایج این تحقیق نشان داد که الگوریتم ماشین بردار پشتیبان به خوبی آموزش پذیر است به طوریکه در مراحل واسنجی و صحت سنجی بدون خطا بوده‌است و کارایی بسیار بهتری نسبت به الگوریتم K نزدیک‌ترین همسایگی برای طبقه‌بندی کیفیت آب دارد.

کلمات کلیدی

, طبقه بندی کیفی, آب زیرزمینی, ماشین بردار پشتیبان, K نزدیک‌ترین همسایه, CCME.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080546,
author = {مدرسی, فرشته and شهاب عراقی نژاد},
title = {مقایسه کارایی الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و K نزدیک‌ترین همسایگی برای طبقه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {طبقه بندی کیفی، آب زیرزمینی، ماشین بردار پشتیبان، K نزدیک‌ترین همسایه، CCME.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه کارایی الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و K نزدیک‌ترین همسایگی برای طبقه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی
%A مدرسی, فرشته
%A شهاب عراقی نژاد
%J دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2013

[Download]