سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری , 2018-06-19

عنوان : ( شبیه سازی رواناب حوضه معرف امامه با کاربرد بهینه ساز واسنجی خودکار الگوریتم جستجو الگو در مدل بیلان آب AWBM )

نویسندگان: فرشته مدرسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پیچیده ترین فرآیندهای هیدرولوژیکی فرآیند بارش-رواناب است که از پارامترهای مختلف فیزیکی و هیدرولوژیکی تاثیر می پذیرد. هدف مقاله حاضر به بررسی کارایی الگوریتم بهینه ساز واسنجی خودکار جستجو الگودر واسنجی پارامترهای مدل بیلان آبAWBMدر شبیه سازی رواناب با تمرکز بر حوضه معرف امامه می پردازد. در مدل مورد استفاده محدوده تغییر پارامترها زیاد است، در نتیجه با توجه به دشواری واسنجی با روش های مبتنی بر سعی و خطا و استفاده از روش های بهینه سازی به منظور واسنجی خودکار مدل های هیدرولوژیکی مطرح است. عملکرد مناسب مدل به نحوه واسنجی پارامترهای آن به منظور تطابق هر چه بیشتر بین نتایج شبیه سازی شده توسط مدل با داده های مشاهداتی بستگی دارد.مدل AWBMدر نرم‌افزار Rainfall Runoff Library) RRL)برای تخمین روابط بارش–رواناب حوضه مورد مطالعه انتخاب شدهاست. آماده سازی داده ها در محیط نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی نسخهGIS10.4.1 انجام شد.جهت شبیه سازی از داده های هفت ساله بارش، تبخیر و رواناب مشاهداتی در گام زمانی روزانه استفاده شد.ارزیابی عملکرد مدل با استفاده از ضریب نش-ساتکلیف (NSE)، ضریب تبیین (R2) و جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) صورت گرفته است. نتایج این تحقیق گویای نتایج رضایت بخش مدل با استفاده از بهینه ساز واسنجی خودکار با ضریب نش-ساتکلیف 519/0 و 661/0 ، ضریب تعیین 768/0 و 874/0 و RMSEبرابر 099/1 و 883/0 به ترتیب برای دوره واسنجی و صحت سنجی در حوضه منتخب است، همچنین نتایج حاصل بیانگر روند قادر به وصول مقادیر مطلوب پارامترهای مدل های مفهومی و یکپارچه تحقیق است.

کلمات کلیدی

, مدل بیلان آب, بهینه ساز واسنجی خودکار, الگوریتم جستجو الگو, AWBM.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080550,
author = {مدرسی, فرشته},
title = {شبیه سازی رواناب حوضه معرف امامه با کاربرد بهینه ساز واسنجی خودکار الگوریتم جستجو الگو در مدل بیلان آب AWBM},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل بیلان آب، بهینه ساز واسنجی خودکار، الگوریتم جستجو الگو، AWBM.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی رواناب حوضه معرف امامه با کاربرد بهینه ساز واسنجی خودکار الگوریتم جستجو الگو در مدل بیلان آب AWBM
%A مدرسی, فرشته
%J سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری
%D 2018

[Download]