اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش‌های زیست محیطی , 2018-04-30

عنوان : ( مقایسه کارایی سه مدل هیدرولوژیکی AWBM، Sacramento و IHACRES در یک حوضه واحد (مطالعه موردی: حوضه معرف امامه استان تهران) )

نویسندگان: کیومرث ابراهیمی , فرشته مدرسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل های هیدرولوژیکی نمایش ساده ای از سیستم هیدرولوژی واقعی هستند که به مطالعه درباره کارکرد حوضه در واکنش به ورودی های گوناگون و فهم بهتر از فرآیندهای هیدرولوژیکی کمک می کنند. با توجه به تنوع مدل های بارش – رواناب در دسترس، انتخاب یک مدل بارش – رواناب مناسب برای حوضه از جهت بهره وری برنامه ریزی و مدیریت منابع آب مهم می باشد. بنابراین انتخاب مدل، نیاز به تشخیص قابلیت و محدودیت مدل های هیدرولوژیکی دارد. ازاین‌رو، در این مطالعه کارایی سه مدل بارش – رواناب AWBM ،Sacramento وIHACRES در شبیه سازی رواناب حوضه معرف امامه استان تهران مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، شبیه سازی و تعیین رواناب ناشی از بارش و محاسبه جریان روزانه در خروجی حوضه آبریز منتخب است. مدل های AWBM و Sacramento در نرم‌افزار RRL موجود بوده و برای بدست آوردن روابط بارش – رواناب حوضه انتخاب شده اند. آماده سازی داده ها در محیط نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS 10.4.1) انجام شده است. در این مطالعه با داده هایی نظیر بارش روزانه، تبخیر روزانه، دما روزانه و جریان مشاهداتی روزانه، رواناب روزانه خروجی از حوضه مورد شبیه سازی قرار گرفته است. ازجمله معیارهای ارزیابی در این مطالعه، ضریب نش-ساتکلیف (NSE)، ضریب تعیین (R2) و یک معیار خطا (جذر میانگین مربعات خطا ) می باشد. نتایج این تحقیق گویای نتایج قابل قبول و مطلوب هر سه مدل هیدرولوژیکی در حوضه منتخب است، همچنین کارایی بهتر مدل هیدرولوژیکی IHACRES با توجه به معیارهای ارزیابی و توابع هدف در هر دو دوره واسنجی و صحت سنجی نسبت به دو مدل دیگر را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, مدل بارش – رواناب, حوضه معرف امامه استان تهران, AWBM, Sacramento, IHACRES
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080551,
author = {کیومرث ابراهیمی and مدرسی, فرشته},
title = {مقایسه کارایی سه مدل هیدرولوژیکی AWBM، Sacramento و IHACRES در یک حوضه واحد (مطالعه موردی: حوضه معرف امامه استان تهران)},
booktitle = {اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش‌های زیست محیطی},
year = {2018},
location = {ساری, ايران},
keywords = {مدل بارش – رواناب، حوضه معرف امامه استان تهران، AWBM، Sacramento، IHACRES},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه کارایی سه مدل هیدرولوژیکی AWBM، Sacramento و IHACRES در یک حوضه واحد (مطالعه موردی: حوضه معرف امامه استان تهران)
%A کیومرث ابراهیمی
%A مدرسی, فرشته
%J اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش‌های زیست محیطی
%D 2018

[Download]