علوم و فنون هسته ای, دوره (91), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (186-191)

عنوان : ( اثر تروفونتهای انگل ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس پرتوتابی شده با پرتو گاما و ریزپوشانی شده با نانوذرات آلژینات بر ساختار هیستولوژیک آبشش در ماهی قزلآلای رنگینکمان )

نویسندگان: سعید مودی , سکینه یگانه , مرضیه حیدریه , امید صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عامل ایجاد بیماری لکه سفید، یکی از خطرناکترین انگلهای )Ichthyophthirius multifiliis( انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس بیماریزا در ماهیان آب شیرین وحشی و پرورشی است. در این تحقیق بررسی اثرات منفی ریزپوشش آلژیناتی تروفونت غیرفعال شده با پرتو گاما در آبشش ماهی بهعنوان بافت اصلی درگیر در بیماری ایک مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، ماهیهای با میانگین وزنی 30 گرم پس از دوره سازگاری، به 4 گروه تقسیم شدند: 1 گروه از ماهیان با انگل پرتوتابی شده، گروه دیگر با انگل پرتوتابی شده و ریزپوشانی شده با نانوذرات آلژینات و گروه سوم بهعنوان گروه کنترل مثبت با انگل فعال تیمار شدند. در گروه کنترل منفی )شاهد( نیز هیچگونه ترکیبی استفاده نشد. نمونهبرداری از بافت آبشش سی روز پس از تیمار انجام شد. مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از نانوذرات آلژینات جذب شده در تروفونتهای انگل ایک غیرفعال شده با پرتو گاما قادر است به طور معنیداری اثرات هیستوپاتولوژیکی ناشی از هجوم انگل زنده به بافت آبشش مانند هایپرپلازی شدید، ادم زیرجلدی، چسبیدگی لاملاها و نکروز در ماهی قزلآلای رنگینکمان را کاهش داده و همچنین ضمن کاهش آثار هیستوپاتولوژیکی، منجر به افزایش معنیداری در تعداد سلولهای ماکروفاژی گردد. بنابراین میتوان بیان نمود که استفاده از ریزپوشش آلژیناتی بهمنظور انتقال تروفونت غیرفعال شده با پرتو گاما علیه انگل زنده به روش حمامی در ماهی، امن بوده و هیچگونه اثرات سوء بافتی ندارد.

کلمات کلیدی

, نانوذرات آلژینات, تروفونت انگل ایک پرتوتابی شده با پرتو گاما, بافت آبشش, قزل آلای رنگین کمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080562,
author = {سعید مودی and سکینه یگانه and مرضیه حیدریه and صفری, امید},
title = {اثر تروفونتهای انگل ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس پرتوتابی شده با پرتو گاما و ریزپوشانی شده با نانوذرات آلژینات بر ساختار هیستولوژیک آبشش در ماهی قزلآلای رنگینکمان},
journal = {علوم و فنون هسته ای},
year = {2020},
volume = {91},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-1871},
pages = {186--191},
numpages = {5},
keywords = {نانوذرات آلژینات، تروفونت انگل ایک پرتوتابی شده با پرتو گاما، بافت آبشش، قزل آلای رنگین کمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تروفونتهای انگل ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس پرتوتابی شده با پرتو گاما و ریزپوشانی شده با نانوذرات آلژینات بر ساختار هیستولوژیک آبشش در ماهی قزلآلای رنگینکمان
%A سعید مودی
%A سکینه یگانه
%A مرضیه حیدریه
%A صفری, امید
%J علوم و فنون هسته ای
%@ 1735-1871
%D 2020

[Download]