چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه , 2019-05-10

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار درایران در دوره زمانی 95-1375 )

نویسندگان: حسن تحصیلی , زینب مهاجری مرندیز , مسعود مهاجری , احمد ناطق گلستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بلندمدت که مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل شاخص کل قیمت، سطح عمومی قیمتها، تولیدناخالص داخلی سرانه، نرخ سودبانکی،حجم نقدینگی و قیمت نفت،انجام شده است. در این تحقیق داده هابه صورت فصلی و برای دوره زمانی4/95–1 / 1375 و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی(ARDL) ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. رابطه بلندمدت مثبت بین شاخص کل قیمت سهام و سطح عمومی قیمتها نیز نشاندهنده افزایش ارزش داراییها و نهادهای تولیدی شرکتها و مؤسسه های عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران در اثر افزایش تورم و در نتیجه، افزایش قیمت سهام آنان است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول و دوم پژوهش نشان از آن داشت که رابطه بلندمدت مثبت بین سطح عمومی قیمتها، تولید ناخالص داخلی سرانه با شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار با حدود 100% پذیرفته میشود. نرخ سود بانکی با شاخص کل قیمت در سطح اطمینان 100% معنادار بوده و رابطه منفی دارد. بنابراین فرضیه سوم تحقیق مبنی بر منفی بودن نرخ سود بانکی با شاخص کل قیمت پذیرفته میشود و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته نتایج آزمون همجمعی با استفاده ازروش ARDL حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیر قیمت نفت و حجم نقدینگی با شاخص کل قیمت است. نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه چهارم و پنجم، حاکی از وجود رابطه منفی بین قیمت نفت و حجم نقدینگی با شاخص کل قیمت میشود.

کلمات کلیدی

, متغیرهای کلان اقتصادی, شاخص کل قیمت بورس, خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080581,
author = {تحصیلی, حسن and زینب مهاجری مرندیز and مهاجری, مسعود and احمد ناطق گلستان},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار درایران در دوره زمانی 95-1375},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه},
year = {2019},
location = {تفلیس, گرجستان},
keywords = {متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص کل قیمت بورس، خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار درایران در دوره زمانی 95-1375
%A تحصیلی, حسن
%A زینب مهاجری مرندیز
%A مهاجری, مسعود
%A احمد ناطق گلستان
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
%D 2019

[Download]