پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2020-3) , صفحات (81-92)

عنوان : ( عوامل موثر بر میرایی صوتی شبکه های پلیمری درهم تنیده ( IPN ) )

نویسندگان: سیدمحمدصادق جعفری علوی , زهرا مقصود ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با گسترش شهرنشینی و به تبع آن افزایش وسایل نقیله، آلودگی صوتی به یکی از معضلات جوامع بشری تبدیل شده است. به منظور کاهش صدا در مکان های مختلف از روش ها و مواد مختلفی استفاده می-شودکه در این بین پلیمرها کاربرد گسترده تری دارند. ناحیه انتقال شیشه ای نقش مهمی در عملکرد پلیمرها به خصوص در زمینه میرایی صدا و لرزش ایفا می کند. به منظور افزایش بازه ی میرایی مؤثر ، از سیستم های پلیمری چند جزئی استفاده می شود که در این بین شبکه های پلیمری درهم تنیده (IPN) بیشترین بازه جذب را نشان می دهند. عوامل زیادی از جمله اجزاء تشکیل دهنده IPN، نسبت اجزاء تشکیل دهنده IPN، قطبیت، نوع و مقدار آغازگر، محیط سنتز، بافر، نوع و مقدار عامل شبکه ای کننده، ترتیب خوراک دهی، نوع ساختار، عامل انتقال به زنجیر بر میرایی IPNها تاثیر گذار هستند .

کلمات کلیدی

شبکه های پلیمری درهم تنیده؛ میرایی صوتی؛ دمای انتقال شیشه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080582,
author = {جعفری علوی, سیدمحمدصادق and مقصود, زهرا},
title = {عوامل موثر بر میرایی صوتی شبکه های پلیمری درهم تنیده ( IPN )},
journal = {پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران},
year = {2020},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {3345-2538},
pages = {81--92},
numpages = {11},
keywords = {شبکه های پلیمری درهم تنیده؛ میرایی صوتی؛ دمای انتقال شیشه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر میرایی صوتی شبکه های پلیمری درهم تنیده ( IPN )
%A جعفری علوی, سیدمحمدصادق
%A مقصود, زهرا
%J پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران
%@ 3345-2538
%D 2020

[Download]