دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (30), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (1-19)

عنوان : ( اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت ‎تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی )

نویسندگان: دکتر محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , نگار ناصری آبکوه , میلاد صالح آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: نظر به اهمیت گاوزبان ایرانی به­عنوان یکی از مهم­ترین محصولات دارویی که در بسیاری از صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد، این پژوهش با هدف بررسی همزمان اثرات تاریخ کاشت، روش کاشت و کودهای بیولوژیک و شیمیایی مختلف بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی در شرایط مشهد انجام گرفت. مواد و روش‎ها: به‎منظور بررسی اثر تاریخ‎ و روش‎های کاشت مختلف بر برخی خصوصیات کیفی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت‎تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی، پژوهشی در دو سال زراعی متوالی 91-1390 و 92-1391 در مزرعه‌ی تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به‌صورت کرت‌های دوبار خرد‌شده در قالب طرح پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. دو تاریخ کاشت مختلف (20 اسفندماه 1390 و 15 فروردین‌ماه 1391) در کرت‌های اصلی، سه نوع کود زیستی و شیمیایی مختلف میکوریزا (حاوی قارچ Glomus mosseae)، بیوسولفور (حاوی باکتری­های Thiobacillus spp.)، کود شیمیایی نیتروژن و شاهد در کرت‌های فرعی و دو نوع روش کاشت بذرکاری مستقیم و نشاکاری در کرت‌های فرعی‌فرعی قرار گرفتند. یافته‎ها: نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد گل خشک در شرایط استفاده از میکوریزا در تاریخ کاشت اسفند و در روش بذرکاری بدست آمد. کاربرد کودهای میکوریزا، بیوسولفور و شیمیایی در شرایط نشاکاری گاوزبان ایرانی در تاریخ کاشت اسفند به­ترتیب منجر به افزایش 45، 42 و 35 درصدی عملکرد دانه در مقایسه با شاهد شد. در تاریخ کاشت فروردین میزان فعالیت آنتی­اکسیدانی در روش بذرکاری بیشتر از روش نشاکاری بود. کاربرد کودهای میکوریزا و بیوسولفور میزان فعالیت آنتی­اکسیدانی را به‎ترتیب 18 و 35 درصد در روش بذرکاری و به­ترتیب 20 و 18 درصد در روش نشاکاری نسبت به شاهد افزایش دادند. استفاده از کود میکوریزا در تاریخ کاشت فروردین میزان آنتوسیانین کل را به­ترتیب 28 و 27 درصد در شرایط بذرکاری و نشاکاری نسبت به شاهد افزایش داد. نتیجه‎گیری: به‎طور کلی با توجه به یافته‎های این پژوهش، روش کاشت به صورت بذرکاری در اسفند ماه با استفاده از نهاده‎های بوم‎سازگار میکوریزا و بیوسولفور برای بهبود عملکرد و خصوصیات کیفی گاوزبان ایرانی توصیه می‎گردد.

کلمات کلیدی

آنتوسیانین کل بیوسولفور فعالیت آنتی‎اکسیدانی میکوریزا نشاکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080587,
author = {دکتر محمد بهزاد امیری and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن and نگار ناصری آبکوه and میلاد صالح آبادی},
title = {اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت ‎تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی},
journal = {دانش کشاورزی و تولید پایدار},
year = {2020},
volume = {30},
number = {2},
month = {July},
issn = {2476-4310},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {آنتوسیانین کل بیوسولفور فعالیت آنتی‎اکسیدانی میکوریزا نشاکاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت ‎تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی
%A دکتر محمد بهزاد امیری
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%A نگار ناصری آبکوه
%A میلاد صالح آبادی
%J دانش کشاورزی و تولید پایدار
%@ 2476-4310
%D 2020

[Download]